A közúti forgalomról szóló 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet

Kiegészítve a 63/2006 és a 69/2007 számú sürgősségi kormányrendeletekkel, a 6/2007 Törvénnyel

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

 

Jóváhagyják a közúti forgalomról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének 2002. december 28-i 958. számában közzétett 2002. december 12-i 195. számú sürgősségi kormányrendeletet a következő módosításokkal és kiegészítésekkel:

           1. cikkely - (1) A járművek, a gyalogosok és a többi kategóriájú forgalmi résztvevő közúti közlekedése, e területen a természetes és jogi személyeket megillető jogok és a rájuk háruló kötelezettségek, illetve felelősségek, valamint egyes közigazgatási hatóságok, intézmények és szervezetek tárgyköri feladatköre az e sürgősségi rendeletben foglalt rendelkezések hatálya alá esnek.

(2) Az e sürgősségi rendeletben foglalt rendelkezések célja biztosítani a közúti forgalom gördülékeny és biztonságos lebonyolítását,  valamint oltalmazni a forgalomban részt vevő vagy a közút övezetében található személyek életét, testi épségét és egészségét, az illető személyek jogait és törvényes érdekeit, a közés magántulajdont, valamint a környezetet.

(3) A közúti  forgalom terén  szabályozások kezdeményezésében és véleményezésében illetékes, valamint a tárgyköri szabályok betartása felett ellenőrzést alkalmazó és gyakorló hatóság a Közigazgatási és Belügyminisztérium, a Román Rendőr-főfelügyelőség révén.

(4) A közúti forgalomra vonatkozó szabályozásokat az e területen feladatkör-rel rendelkező központi vagy, az esetnek megfelelően, helyi közhatóságok csak a Román Rendőr-főfelügyelőség véleményezésével és a Románia által részes félként aláírt nemzetközi megállapodások és egyezmények betartásával bocsátják ki.

(5)  E sürgősségi rendelet előírásai valamennyi forgalmi résztvevő, illetve a közúti forgalom és biztonság,   valamint   a   környezetvédelem   terén   feladatkörrel   rendelkező   hatóságok   tekintetében alkalmazandók.

2.  cikkely - A közúti forgalom irányítását,  felügyeletét  és  a  vonatkozó  szabályok  betartásának ellenőrzését a Román Rendőr-főfelügyelőség keretében működő közúti rendőrség végzi, amely köteles a közúti forgalmi szabályok megszegésének megállapítása esetén meghozni a törvényes intézkedéseket.

3. cikkely – Az államhatár övezetében és a törvény értelmében korlátozott övezetekben a közúti forgalom az illető övezetekben az ezekre vonatkozó előírt szabályozások betartásával történik.

4. cikkely - A védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági rendszer intézményeihez tartozó járművek közlekedését a közúti rendőrség, valamint ezen intézmények kijelölt személyzete ellenőrzi.

 5. cikkely - (1) A közútkezelő, a munkálatokért felelő vállalkozó vagy ezek kivitelezője, illetékessége szerint,  köteles - a közúti rendőrség véleményezésével - a közutakon jelzőtáblákat vagy más speciális berendezéseket elhelyezni, útburkolati jeleket alkalmazni, a hatályos szabványoknak megfelelően, és ezeket megfelelő állapotban fenntartani.

(2) A közútkezelő vagy, az esetnek megfelelően, a munkálatokért felelő vállalkozó, illetve ezek kivitelezője köteles megfelelőképpen és a lehető leghamarabb jelezni az úttesten található, a forgalmat zavaró vagy a forgalom biztonságát veszélyeztető bármely akadályt, és meghozni az eltávolításához szükséges valamennyi intézkedést.

(3)  A  helyi  közhatóságok,  a  közúti  rendőrség  véleményezésével,  kötelesek  berendezni  a tömegszállítási eszközök kitérőkkel vagy járdaszigetekkel ellátott megállóinak övezetét.

(4) Tilos bármely építményt elhelyezni, és kereskedelmi tevékenységet folytatni a járdákon vagy útpadkákon, berendezett parkolókban vagy az úttesten, amennyiben ezen építmények a gyalogosok és a járművek közlekedésének biztonságát érinthetik.

(5) A tömegszállítási eszközök megállóinak körzetében csak az alábbiak rendezhetők be:

a) várakozóhelyek utasoknak;

b) utazási igazolványok árusítására szolgáló felületek.

(6) A közút, illetve a közúti akadályok vagy munkálatok jelzésének hiánya vagy nem megfelelő jelzése, valamint a közút műszaki állapota miatt bekövetkező közúti esemény tekintetében a közútkezelő, a munkálatokért felelő vállalkozó, illetve ezek kivitelezője, az esetnek megfelelően, közigazgatási, kihágási, polgári vagy büntetőjogi felelősséggel tartozik, a törvény feltételei között.

(7) A közúti forgalom korlátozására irányuló bármely intézkedést a közútkezelő csak a rendőrség véleményezésével rendel el.

(8)  A  (7) bekezdés alóli kivételezéssel, alaposan megindokolt helyzetekben, a közúti rendőrség elrendelhet ideiglenes intézkedéseket a   közúti forgalom korlátozására, a közútkezelő beleegyezése nélkül.

(9) A közúti forgalom biztonságos körülmények közötti lebonyolítása érdekében a közúti rendőrség igényelheti  a  közútkezelőtől  forgalmi  létesítmények  létrehozását  vagy,  az  esetnek  megfelelően, megszüntetését.

6. cikkely - E sürgősségi rendelet értelmében az alábbi fogalmak és kifejezések jelentése a következő:

1. elsőbbségadás - a közúti forgalomban résztvevők kötelessége, hogy ne folytassák útjukat, vagy ne hajtsanak végre bármilyen más manővert, ha ezzel arra kötelezik az elsőbbséggel rendelkező többi forgalmi résztvevőt, hogy hirtelen irányt változtassanak, haladási sebességüket módosítsák vagy megálljanak;

             2. útpadka - az úttest határvonalától az útfelület széléig terjedő oldalsáv;

3. forgalmi berendezések - a forgalmi jelzésektől eltérő, a forgalombiztonság biztosítása céljából a közutakon elhelyezett építmények, berendezések vagy műszaki eszközök összessége;

4. jármű-együttes - egy vagy két járművel csatolt, motorral ellátott jármű, amely az úton egységként közlekedik;

5. autópálya - speciálisan jelzett, kizárólag a pótkocsival ellátott vagy pótkocsi nélküli gépjárművek közlekedésére fenntartott, nagy kapacitású és sebességű országút, amely nem szolgál ki út menti tulajdont, és két egyirányú  - középövezettel vagy, kivételes esetben, más megoldással elválasztott  - úttestből áll, a speciális  és ideiglenes jellegű helyek kivételével, és amely legalább két sávval irányonként, sürgősségi sávval, szintezett útkereszteződésekkel és korlátozott bejárattal rendelkezik; a be- és kijárás csak speciálisan kivitelezett helyeken megengedett;

6. gépjármű - úton való közlekedés céljából motorral ellátott jármű. A trolibuszok és a vontató traktorok gépjárműveknek tekintendők. A mopedek, a villamosnak nevezett, síneken közlekedő járművek, a mezőgazdasági és erdőkitermelésben használt traktorok, valamint azok a járművek, amelyeket szolgáltatások vagy  munkálatok  lebonyolításában  használnak,  illetve  csak  alkalmilag  közlekednek  közutakon,  nem tekintendők gépjárműveknek;

7. forgalmi sáv - az úttestnek útjelzéssel vagy más eszközzel elválasztott hosszanti felülete, ha a kétkerekű járművektől eltérő járműsor egyirányú közlekedésének megfelelő szélességű;

8. sürgősségi sáv-az autópálya menetirány szerinti jobb szélén elhelyezett kiegészítőhosszanti felület,  amely  a  gépjárművek  indokolt  esetben  történő  várakozására,  valamint  a  sürgősségi  jellegű
beavatkozásokhoz  vagy  küldetésekhez  kiszálló,  elsőbbségi  rendszerű  gépjárművek közlekedésére rendeltetett;

9. változóirányú sáv - az út tengelye mellett elhelyezkedő, útburkolati jelekkel és jelzésekkel ellátott közlekedési sáv, amely a járművek egyik vagy másik irányba való közlekedésére rendeltetett, a forgalom intenzitásától függően;

10. kerékpár - két kerékkel ellátott jármű, amely pedálok vagy hajtókarok segítségével, kizárólag a felhasználó izmainak erejével hajtott;

11. menetoszlop - a speciális figyelmeztető hang- és piros fényjelző eszközöket működtető egy vagy több közúti rendőrségi gépjármű által kísért és a közúton közlekedő egy vagy több gépjármű;

12.  vezető -  személycsoportot,  járművet  vagy  igavonó  állatokat,  elszigetelt  állatokat  vagy állatnyájakat, teherhordó vagy lovaglásra használt állatokat úton vezető személy;

13.  szakmailag  igazolt  gépjármű-  vagy  villamosvezető -  hajtási  jogosítvánnyal  és  szakmai igazolvánnyal  rendelkező  természetes  személy,  aki  áru-  és  személyszállításra  vagy  más  szolgáltatások nyújtására szolgáló, pótkocsival ellátott vagy pótkocsi nélküli, meghatározott kategóriájú gépjárművet vezet;

14. közút - a közúti forgalomra vagy a gyalogosok közlekedésére speciálisan kivitelezett és a közforgalomra nyitott bármely szárazföldi közlekedési út, a vasutak kivételével; a közforgalomra zárt utakat a bejáratnál látható feliratokkal jelzik;

15. engedélyezett egészségügyi intézmény - a hajtási jogosítvány megszerzésére jelentkezők és a gépjármű-  vagy  villamosvezetők  járóbeteg rendszerű, orvosi  kivizsgálására  megfelelő  felszereltséggel  és  szakszemélyzettel rendelkező szakosodott egészségügyi egység, amelyet a Bukarest municípium vagy megyei közegészségügyi hatóság engedélyezett;

16.  útkereszteződés - az utak  bármely  egyszintű  kereszteződése,  csatlakozása  vagy  elágazása, ideértve az így kialakult felületeket is;

161. forgalomba való bejegyzés/nyivántartásba vétel- adminisztratív művelet, ami igazolja, hogy egy jármű közlekedhet a közúton. Ennek bizonyítéka a forgalmi engedély/nyilvántartási bizonylat és a kiadott forgalmi/nyilvántartási rendszám

162. állandó forgalomba való bejegyzés/nyivántartásba vétel- művelet, amely során meghatározatlan időre kiadnak egy forgalmi engedélyt/ nyilvántartási bizonylatot és forgalmi/nyilvántartási rendszámot

163. ideiglenes forgalomba való bejegyzés/nyivántartásba vétel- művelet, amely során meghatározott időre kiadnak egy forgalmi engedélyt/ nyilvántartási bizonylatot és forgalmi/nyilvántartási rendszámot

17. helység - a bejáratoknál és a kijáratoknál a törvényi előírásoknak megfelelően jelzett tanya, falu, község, város és municípium;

18. megengedett maximális össztömeg  - valamely megrakott jármű maximális tömege, amelyet megengedettnek nyilvánítottak az illetékes hatóság általi homologálás alkalmával;

19. igazolt műszaki eszköz - kábító anyagok vagy készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek fogyasztását, valamint az alkoholnak a kilélegzett levegőben való jelenlétét kimutató készülék, vagy ami forgalmi szabályok be nem tartását igazolja;

20. hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszköz-az alkoholnak a kilélegzett levegőben való koncentrációját meghatározó vagy sebességmérésre használt készülék;

21. moped - 50 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó, szikragyújtású belső égésű motorral vagy más belső égésű motorral vagy, az esetnek megfelelően, legtöbb 4 kW névleges teljesítményű elektromos motorral ellátott, 45km/h maximális sebességet építéséből eredőn meg nem haladó, két-, három- vagy négykerekű jármű;

22. motorkerékpár  -  50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorral ellátott és/vagy a  45 km/h maximális sebességet építéséből eredőn meghaladó, pótkocsival ellátott vagy pótkocsi nélküli kétkerekű gépjármű;

23. úttest  - az útfelületnek a járművek közlekedésére rendeltetett szakasza; az utak állhatnak az egymástól elválasztó övezettel vagy szintkülönbséggel teljesen elkülönített több úttestből;

             24. forgalmi résztvevő - természetes személy, aki egy adott időpontban használja a közutat;

25. kerékpársáv - az úttest, a járda, illetve az útpadka egy szakasza vagy az úttól elválasztott pálya, mely speciálisan kivitelezett, útburkolati jelekkel és jelzésekkel megfelelőképpen megjelölt, és kizárólag kerékpárok és mopedek közlekedésére rendeltetett;

26. áthaladási elsőbbség - a forgalmi résztvevő joga, hogy a keresztezett többi forgalmi résztvevő előtt továbbhaladjon, a közúti forgalomról szóló törvényi előírásokkal összhangban;

             27. pótkocsi - gépjármű vagy traktor általi vontatásra rendeltetett, motor nélküli jármű;

  28. könnyű pótkocsi - a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meg nem haladó pótkocsi;

29. félpótkocsi  - olyan pótkocsi, amelynek megengedett maximális össztömegét részben vontató gépjármű vagy traktor veszi át;

30. traktor - kerekeken vagy hernyótalpakon közlekedő, mezőgazdasági vagy erdőkitermelési, illetve más munkálatok végzésére  használt  felszerelések  vagy  pótkocsik  tolására  vagy  vontatására  sajátosan kifejlesztett, motorral ellátott jármű, amely a közúton csak alkalmilag közlekedik;

31. vontató traktor  - általában a közúton közlekedő, legalább két tengellyel rendelkező kerekes traktor,  amelyet  munkálatok  végzésére,  valamint  javak  és  személyek  szállítására  használt  pótkocsik vontatására alkalmaznak;

32.  vasúti  átjárók -valamely  közút  vasúttal  vagy  villamossínnel  való,  független  felülettel rendelkező egyszintű kereszteződése;

33. járda - az útnak az úttesttől szintkülönbséggel vagy szintkülönbség nélkül, láthatóan elhatárolt oldalsó hosszanti része, amely a gyalogosok közlekedésére rendeltetett;

             34. bérlő - lízing- vagy bérleti szerződés alapján járművet használó természetes vagy jogi személy;

35. jármű - önmeghatású vagy nem önmeghajtású eszközökkel ellátott, szokványosan személyek és/vagy javak szállítására, illetve szolgáltatások vagy munkálatok végzésére folyamatosan használt, úton közlekedő mechanikai rendszer;

351.  új jármű-olyan jármű, amely nem volt még soha forgalomba bejegyezve

36. túlsúlyos és/vagy túlméretezett jármű - az a jármű, amely a saját vagy a szállított áruk méretei miatt meghaladja a törvényes szabályozásokban előírt megengedett maximális össztömeget vagy térbeli kiterjedést;

37.  a  nemzetközi  forgalomban  vagy  közlekedésben  részt  vevő  jármű -  az  a  jármű,  amely

helyváltoztatása nyomán átlép legalább egy államhatárt;

38. a közút övezete  - magába foglalja az út építőelemei által elfoglalt felületet, a védelmi és a biztonsági övezetet. Az utak övezetét a törvényi előírásokkal összhangban állapítják meg;

39. gyalogosövezet  - a gyalogosok közlekedésének fenntartott, egy vagy több utcát felölelő, a bejáratnál,  illetve  a  kijáratnál  a  hatályos  jogszabályokkal  összhangban  jelzett  azon  övezet,  amelybe  a járművek behatolása sajátos forgalmi szabályok alá esik;

40.  lakó-pihenőövezet -  valamely  helységnek  a  bejáratnál,  illetve  a  kijáratnál  a  hatályos jogszabályokkal összhangban jelzett azon övezete, amelyben speciális forgalmi szabályok alkalmazandók.

 

II. FEJEZET

Járművek

 

1. SZAKASZ.

A járművek közlekedésének feltételei és ezek ellenőrzése

 

7. cikkely - A közúton közlekedő minden járműnek meg kell felelnie a közúti forgalom biztonságára, a környezetvédelemre és a rendeltetés szerinti felhasználásra vonatkozó műszaki szabályoknak.

           8. cikkely - Közutakon való vezetésük érdekében a gépjárműveket és a villamosokat el kell látni hitelesített elsősegélynyújtási egészségügyi  kész-lettel, fényvisszaverő háromszögekkel  és tűzoltó készülékkel.

            9. cikkely - (1) Bejegyzésük, nyilvántartásba vételük vagy forgalomba való beengedésük érdekében a gépjárműveket, a mopedeket, a pótkocsikat és a villamosokat a törvény feltételeit betartva hitelesíteni kell.

(2) Azon járműkategóriákat, amelyek hitelesítés nélkül forgalomba beíratódhatnak, a Közigazgatási és Belügyminisztérium  - a Rendőr-főfelügyelőség véleményezésével, szállítási, építkezési és turisztikai miniszteri rendelettel állapítják meg, amelyet közzétesznek a Románia Hivatalos Közlönye I. Részében.

(3) A hitelesítést tanúsító okmány a járműazonossági könyv, amelyet a törvény feltételei között bocsátanak ki.

(4) Forgalomban tartásuk érdekében a bejegyzett járműveket időszakos műszaki vizsgálatnak vetik alá.

(5) Az időszakos műszaki vizsgálatot engedélyezett műhelyekben végzik, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

(6)  A védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági rendszer intézményeihez tartozó gépjárművek tekintetében  az  időszakos  műszaki  vizsgálat  a  törvény  szerint  engedélyezett  saját  műhelyekben  is végrehajtható.

10. cikkely - (1) Tilos a műszaki szempontból nem megfelelő járművek, a lejárt érvényességű műszaki vizsgálattal  rendelkező  járművek,  valamint  a  forgalmi  balesettel  harmadik  feleknek  okozott  károk tekintetében polgári felelősségbiztosítással nem rendelkező járművek közúti forgalma.

(2) A járművek műszaki meghibásodását a közúti rendőrség állapítja meg, a közúton közlekedő járművek műszaki állapotát pedig a közúti rendőrség - a törvény szerint felhatalmazott intézményekkel együtt - ellenőrzi.

 

2. SZAKASZ .

A járművek bejegyzése, nyilvántartásba vétele és törlése

 

11. cikkely - (1) A járművek tulajdonosai vagy ezek megbízott birtokosai kötelesek a járműveket bejegyeztetni vagy nyilvántartásba vetetni, az esetnek megfelelően, a forgalomba helyezés előtt, a törvényes előírásoknak megfelelően.

 (2) A járművek bejegyzése folyamatos, az e Sűrgősségi rendelet szerint ilyen feltételnek alávetett valamely kategóriába tartozó jármű forgalomba való beengedésétől forgalomból történő végleges kivonásáig, és a következő műveleteket feltételezi:

a) valamely jármű első tulajdonosa tulajdonjog-elnyerésének törvény szerinti beírása az illetékes hatóságok nyilvántartóiba;

b) valamely jármű feletti tulajdonjog összes utólagos átruházásának törvény szerinti átírása az illetékes hatóságok nyilvántartóiban.

(3) A(2) bekezdésben említett műveleteket a jármű és tulajdonosa azonosító adatai alapján végzik és feltételei egy rendszám odaítélésének, valamint egy forgalmi engedély és a rendszámtáblák illetékes hatóságok általi kiadásának , a törvénynek megfelelően, és a jármű forgalmi engedélyében, ill. törzskönyvében végzett szükséges átírásoknak.

(4) Valamely jármű feletti tulajdonjog átruházásakor az új tulajdonos adatait a volt tulajdonos birtokosi jogosult minősége megszűnésének feljegyzésével egyidejűleg írják be.

E művelet végrehajtásához és egy új forgalmi engedély kiadásához, az új tulajdonos kötelezően kell kérelmezze az illetékes hatóságtól a tulajdonjog átírását, a jármű fölötti tulajdonjog megszerzésétől számított 30 napon belül.

 (5) Valamely járműnek az illetékes hatóságok nyilvántartóiba való bejegyzését kérelmezők be kell bizonyítsák a járműnek a Román Gépkocsi-Nyilvántartó általi - a szállítási, építkezési és turisztikai miniszternek és a közigazgatási és belügyminiszternek a Monitorul Oficial al Romániei I. Részében közzéteendő együttes rendeletével megállapított esetekben történő és feltételek közötti - hitelességigazolását.

A hitelességigazolás azt is bizonyítja, hogy a jármű nem szerepel az adatbázisban mint lopott.

(6) Új járművek esetében,  a forgalomba való bejegyzését kérelmezők számára nem szükséges a hitelességigazolás

(7) Bármely járműbejegyzési művelet végrehajtásakor az időszakos műszaki vizsgálat és a kötelező felelősségbiztosítás meglétének, valamint ezek érvényességének ellenőrzését informatikai úton is el lehet végezni, a Közigazgatási és Belügyminisztérium alárendeltségében működő, a forgalmi engedélyek és a rendszámtáblák nyilvántartási és kibocsátási tevékenysége tekintetében szervezési és egybehangolási feladatkörrel rendelkező illetékes hatóság és a Román Gépkocsi Nyilvántartó, illetőleg a Biztosítás-felügyeleti Bizottság között megkötött jegyzőkönyvvel megállapított feltételek között.

(8) A járművek bejegyzési műveleteinek végrehajtásában illetékes hatóságok bevételezhetik a törvény szerint meghatározott, e műveletekkel járó összes illetéket és díjat.

             (9) A járművek kereskedelmi forgalmazására engedélyezett társaságok és a romániai leasing-társaságok kérelmezhetik informatikai úton a járművek ideiglenes bejegyzését vagy közlekedésre való engedélyezését, a rendelkézésükre bocsátott informatikai program segítségével, a Közigazgatási és Belügyminisztérium alárendeltségében működő, a forgalmi engedélyek és a rendszámtáblák nyilvántartási és kibocsátási tevékenysége tekintetében szervezési és egybehangolási feladatkörrel rendelkező illetékes hatóság által jegyzőkönyvvel megállapított feltételek között.

             (10) Valamely jármű tulajdonosa vagy megbízott birtoklója köteles igényelni az illetékes hatóságtól a saját adatai vagy az illető jármű azonosító adatai bármely módosulásának bevezetését a forgalmi engedélybe vagy a nyilvántartási bizonyítványba, 30 napon belül, attól számítva, hogy a módosítás megtörtént.

12. cikkely - (1) A közúton való közlekedésük céljából a járműveket, a kézzel vont vagy tolt járművek és a kerékpárok kivételével, be kell jegyezni vagy nyilvántartásba kell venni, az esetnek megfelelően, és a hatályos szabványoknak megfelelő formájú, méretű és tartalmú rendszámtáblákkal kell ellátni.

(2) Azon járművek, amelyek nem esnek a bejegyzési vagy nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá, csak a szabályzattal megállapított feltételek között közlekedhetnek a közutakon.  

13. cikkely - (1) A gépjárműveket és a pótkocsikat állandó vagy ideiglenes jelleggel a tulajdonosaik lakhelye,  tartózkodási  helye  vagy  székhelye  szerint  illetékes  hatóságoknál  jegyzik  be,  a  hatályos szabályozásokkal megállapított feltételek között.

            (2) A Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Belügy-minisztérium, valamint a Román Hírszerző Szolgálat gépjárművei ezen intézményeknél veendők nyilvántartásba és, az esetnek megfelelően, bejegyezhetők az (1) bekezdésben említett feltételek között.

            (3) Az (1) bekezdésben említett járművek a bejegyzésükig ideiglenes rendszámmal közlekedhetnek, az illetékes hatóság által kibocsátott speciális engedély alapján.

           (4)  Kérésre, azon jogi személyek számára, amelyek gépjárműveket vagy pótkocsikat gyártanak, szerelnek össze, látnak el karosszériával vagy tesztelnek, kibocsáthatók ezekre próba jellegű engedélyek és rendszámok.

            (5) A bejegyzett járműveket a tulajdonos lakhelye, tartózkodási helye vagy székhelye szerint illetékes hatóság tartja nyilván.

           14.  cikkely - (1)  A  villamosokat,  a  trolibuszokat,  a  mopedeket,  az  önmeghajtású építkezési, mezőgazdasági  és  erdőgazdálkodási  munka-gépeket  és felszereléseket,  a  bejegyzési  kötelezettség  alól kivételezett traktorokat, valamint az állati vontatású járműveket a helyi tanácsok veszik nyilvántartásba, és vezetik jegyzéküket.

           (2) Azon járműkategóriákat, amelyek nincsenek alávetve a bejegyzési vagy nyilvántartásba vételi, illetve az időszakos műszaki vizsgálat kötelezettségnek, a szállítási, építkezési és turisztikai miniszternek és a közigazgatási és belügyminiszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. Részében közzéteendő együttes rendeletével állapítják meg.

           15. cikkely – (1) A jármű bejegyzési műveletének végrehajtásával egyidejűleg az illetékes hatóság kiadja a tulajdonosnak vagy megbízott birtoklój- jának a jármű kategóriájának vagy alkategóriájának megfelelő forgalmi engedélyt, valamint a rendszámtáblákat.

          (11) Valamennyi jármű tulajdonosnak írásban intézett kérelmére a forgalmi engedélybe vagy a nyilvántartásban bevezethető a tulajdonostól eltérő személy is, megjelölve törvényes minőségét, melyben használhatja a járművet. Amennyiben a jármű tulajdonosa egy lízing társaság, kötelező bevezetni a forgalmi engedélyben vagy a nyilvántartási bizonyítványba a megbízott birtokló azonosító adatait.

         (2) A gépjárműveket az alábbi kategóriák egyikébe: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, illetve Tb, vagy az alábbi alkategóriák egyikébe: A1, Bl, C1, C1E, Dl, illetve DlE, a villamosokat pedig a Tv kategóriába sorolják, a szabályzatban megállapított feltételek között.

             (3) A 13. cikkely (2) bekezdésében és a 14. cikkely (1) bekezdésében említett járművek esetében a nyilvántartásba vevő hatóság tulajdonosaiknak nyilvántartási bizonyítványt és rendszámtáblákat bocsát ki, az illető jármű kategóriájának vagy alkategóriájának megfelelően.

            (4) A forgalmi engedély és a nyilvántartási bizonyítvány alakját, méretét és tartalmát a közigazgatási és belügyminiszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. Részében közzéteendő rendeletével állapítják meg.

            (5) Tilos forgalomba helyezni azon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett járművet, amely nem rendelkezik a hatóság által kiutalt rendszámtáblákkal, vagy ezek nem felelnek meg a hatályos szabványoknak, valamint abban a helyzetben, ha visszatartották a forgalmi engedélyét vagy a nyilvántartási bizonyítványát, és a helyettesítő tanúsítványát közlekedési jog nélkül bocsátották ki, vagy lejárt az érvényességi határideje.

            16. cikkely - Valamely jármű bejegyzését, nyilvántartásba vételét vagy az ideiglenesen, illetve próba céljából kiutalt rendszámokat a bejegyző vagy a nyilvántartásba vevő hatóság érvényteleníti, ha megállapítást nyer az e műveletekre vonatkozó törvényes szabályok megszegése.

           17. cikkely - (1) A járműveket a forgalmi nyilvántartásból a bejegyző vagy a

nyilvántartásba vevő hatóság törli, a tulajdonos vagy megbízott tulajdonos kérelmére, a következő helyzetekben:

           a) a tulajdonos vagy megbízott tulajdonos a jármű forgalomból való végleges visszavonását kívánja, és a törvény feltételei között birtokolt, megfelelő helyiségben való elraktározásáról bizonyítékot szolgáltat;

           b) a tulajdonos vagy megbízott tulajdonos bizonyítékot szolgáltat a jármű szétbontásáról

           c) a jármű Romániából való végleges kivitele

           d) a járművet ellopták;

          (2) Valamely bejegyzett járműnek - tulajdonosváltás esetében történő nyilvántartásból való törlését, a tulajdonos kérelmére, a bejegyző hatóság végzi, a törvény feltételei között.

         (3) Tilos a nyilvántartásból törölt járművek közúti forgalma.

         (4) A helyi közhatóságok rendelkezésével - a törvény szerint- tulajdonos nélkülinek vagy elhagyottnak nyilvánított járműveket, az illető rendelkezés átvételétől számított 30 napos határidőn belül, hivatalból törlik.

         18. cikkely - A forgalmi engedély vagy a nyilvántartási bizonyítvány elvesztése, ellopása, megrongálódása vagy névváltoztatás esetében az illető jármű tulajdonosa köteles igényelni 30 napon belül az esemény beküvetkeztétől az illetékes hatóságtól egy új forgalmi engedély vagy nyilvántartási bizonyítvány kiadását, az illetékes hatóság által megállapított feltételek között.

19. cikkely - A járművek bejegyzési, nyilvántartásba vételi, törlési eljárását és az ideiglenes, illetve próba célú közlekedési engedélyének kibocsátási eljárását a közigazgatási és belügyminiszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. Részében közzéteendő rendeletével állapítják meg.

 

III. FEJEZET

Járművezetők

 

1. Szakasz

Általános rendelkezések

 

20. cikkely - (1) Valamely gépjármű közúton való vezetése érdekében a gépjárművezetőnek megfelelő hajtási  jogosítvánnyal kell rendelkeznie, és legalább 18. életévét betöltöttnek kell lennie, az A1 és B1 alkategóriában említett gépjárművek vezetőjének kivételével, akinek legalább 16.életévét betöltöttnek kell lennie.

           (2)  Traktorok,  önmeghajtású  mezőgazdasági  és  erdőgazdálkodási  munkagépek és -felszerelések közúton  való  vezetése  érdekében  ezek  vezetői  a  szabályzatban  foglalt  kategóriákra  és  alkategóriákra érvényes hajtási jogosítvánnyal kell rendelkezzenek.

          (3)  A  villamosokat  és  a  tömegszállítást  végző  járműveket  vezetőknek,  valamint  a 7,5  tonnát meghaladó engedélyezett maximális össztömeggel rendelkező vagy túlméretezett, illetve veszélyes árukat vagy anyagokat szállító gépjárművek vezetőinek legalább a 21. életévüket betöltötteknek kell lenniük.

           (4) A hajtási jogosítvány megszerzésének feltételei a szabályzattal állapítandók meg.

            21. cikkely - (1) A gépjármű- vagy villamosvezetőknek rendelkezniük kell a vezetéshez szükséges ismeretekkel és készségekkel, illetve egészségügyi és pszichológiai szempontból alkalmasnak kell lenniük.

            (2) A gépjármű- vagy villamosvezetőket időszakos orvosi és pszichológiai kivizsgálásnak vetik alá, a hatályos szabályozásokban meghatározott feltételek között.

22. cikkely - (1) Az orvosi és pszichológiai kivizsgálást a gépjármű- vagy villamosvezető egészségi állapota, valamint a szükséges természetes képességek és készségek igazolásának céljából hajtják végre.

            (2) A gépjármű- vagy villamosvezetői minőséggel összeférhetetlen betegségeket az Egészségügyi Minisztérium  állapítja  meg,  és  a  Románia Hivatalos Közlönye  I.  Részében  közzéteendő  miniszteri rendelettel hagyják jóvá.

             (3) Az orvosi és pszichológiai kivizsgálást a következők tekintetében végzik:

             a) a hajtási jogosítvány megszerzése érdekében tett vizsgán való részvétel jóváhagyása;

            b) az e sürgösségi kormányrendeletben meghatározott gépjármű- és villamosvezetők szakmai igazolványának megszerzése;

            c) időszakos ellenőrzések, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.

          (4) Az orvosi kivizsgálást minden megye szintjén engedélyezett orvosi szakegységek végzik, az igénylőnek vagy a gépjármű-, illetve villamosvezetőnek a háziorvos nyilvántartásába való felvételének kötelezettségével.

         (5) Az engedélyezett orvosi szakegységek jegyzékét a közegészségügyi miniszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. részben közzéteendő rendeletével állapítják meg.

         (6) Amennyiben a háziorvos megállapítja, hogy a nyilvántartásában szereplő valamely hajtási jogosítvánnyal rendelkező személy a (2) bekezdés szerint kibocsátott közegészségügyi miniszteri rendeletben említett valamely betegségben szenved, kérelmezi az orvosi szakégységtől a szükséges szakvizsgálatot. Amennyiben az illető személyt egészségügyileg vagy pszichológiailag gépjármű vagy villamos vezetésére alkalmatlannak nyilvánították, ezt azonnal közli a tevékenységének megfelelő területileg illetékes közúti rendőrséggel.

        (7) Az orvosi vizsga feltételeit a közegészségügyi miniszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. részben közzéteendő rendeletével állapítják meg.

        (8) Az egészségügyileg vagy pszichológiailag gépjármű vagy villamos vezetésére alkalmatlannak nyilvánított személy hajtási jogosítványát a közúti rendőrség visszavonja, és visszanyerni csak ezen intézkedés kiváltó okának megszűnése esetén lehet.

       (9) Az egészségügyileg alkalmas vagy alkalmatlan véleményezést csak az érdekelt felek kérelmére és költségére, törvényszéki orvostani intézmény által elvégzett szakvéleményezés alapján lehet megóvni.

 

2. SZAKASZ

Hajtási jogosítvány

 

        23. cikkely- (1) Valamely gépjármű vagy villamos közúti vezetésére csak az illető jármű kategóriájának vagy alkategóriájának megfelelő, érvényes hajtási jogosítványt vagy az ezt helyettesítő, közlekedési jogot biztosító tanúsítványt birtokló személy jogosult.

        (2) A gépjárművek vagy villamosok közúti vezetésére jogosultak, a szabályzattal meghatározott feltételek között, azok a személyek is, akik hajtási jogosítvány megszerzése céljából gyakorlati felkészítésen vesznek részt, de csak az erre igazolt oktató jelenlétében és közvetlen felügyelete alatt, valamint a törvényben előírt valamely kategóriának vagy alkategóriának megfelelő hajtási jogosítvány elnyerése érdekében tett gyakorlati vizsga időtartamára az illetékes hatóság vizsgáztatójának jelenlétében és közvetlen felügyelete alatt.

         (3) A gyakorlati felkészítés vagy a hajtási jogosítvány megszerzése érdekében tett vizsga lebonyolítása alatt az igazolt oktató vagy, az esetnek megfelelően, a vizsgáztató a felügyelt vagy vizsgáztatott személlyel együtt felelnek a forgalmi szabályok utóbbiak általi megszegéséért vagy, az esetnek megfelelően, valamely forgalmi balesettel másoknak okozott károkért.

        (31) A hajtási jogosítvány megszerzése érdekében elvégzendő elméleti és gyakorlati felkészítést megelőzi a jármű- vagy villamos vezetési tevékenységben az előírt pszichológiai képességek kötelező felmérése, melynek következtetései a jelentkezők forgalmi nevelési és tanácsadási programjában, valamint ezek képzési módozatainak tökéletesítésére használják fel. Kötelező a pszichológiai felmérés a szakmai bizonylatot igénylő gépjármű- és villamosvezetők szakmai igazolványának megszerzéséhez.

        (32) A gépjármű vagy a villamosvezetőket tevékenységük során igényelt pszichológiai képességeik tekintetében időszakos felméréseknek vetik alá, a hatályos szabályozásokban megállapított feltételek között.

        (33) A pszichológiai felmérést a szállítási, építkezési és turisztikai miniszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. Részben közzéteendő rendeletével megállapított feltételek között végzik, a törvényszabta keretek között.

        (34) A pszichológiai felmérést a felhatalmazott intézmények keretében működő, engedélyezett szaklaboratóriumok végzik.

        (35) Az engedélyezett szaklaboratóriumok jegyzékét a szállítás építkezési és turisztikai miniszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. Részben közzéteendő rendeletével állapítják meg.

       (4) A hajtási jogosítvány vagy ennek valamely új kategóriája vagy alkategóriája megszerzését célzó vizsgán való részvételüket kérelmező személyeknek, a törvény szerint, teljesíteniük kell az életkorral kapcsolatos feltételeket, egészségügyileg alkalmasak kell legyenek, és tanúsítaniuk kell az engedélyezett egységekben szervezett tanfolyamok keretében elnyert elméleti és gyakorlati felkészültségüket, a törvény szerint.

       (5) Hajtási jogosítvány megszerzése érdekében elméleti és gyakorlati felkészítést az illetékes hatóság által igazolt, forgalmi jogszabályokat oktatók és gyakorlati oktatók végezhetnek, a szállítási, építkezési és turisztikai miniszternek, az oktatási és kutatási miniszternek és a közigazgatási és belügyminiszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. Részében közzéteendő együttes rendeletével jóváhagyott módszertani szabályoknak megfelelően.

          (6) Elméleti vagy gyakorlati oktatókként beiskolázás és igazolási vizsga  nélkül  igazolhatók  azon  forgalmi  rendőrtisztek,  akiknek  megszűnt  a  szolgálati  viszonyuk,  és tevékenységüket az utóbbi 10 évben folyamatosan a forgalmi rendőrség keretében folytatták.

         (7)  A  tiszti  ranggal  nem  rendelkező  közúti  rendőrök  gyakorlati  oktatókként  igazolhatók, amennyiben teljesítik a (6) bekezdésben előírt feltételeket.

         (8) A hajtási jogosítvány megszerzését szolgáló felkészítő tanfolyamok szervezésének alapjaként szolgáló tantervet, valamint a tanfolyamok szervezési és lebonyolítási módszertanát az oktatási és kutatási miniszternek, a szállítási, építkezési és turisztikai  miniszternek  és  a  közigazgatási  és  belügyminiszternek  a  Románia Hivatalos Közlönye  I. Részében közzéteendő együttes rendeletével állapítják meg.

         (9) Azon járműkategóriákat vagy alkategóriákat, amelyek tekintetében szükséges a hajtási jogosítvány elnyerése, illetve az elnyerés konkrét feltételeit a szabályzattal állapítják meg.

          (10) A hajtási jogosítvány elnyerése érdekében tett vizsga lebonyolításának eljárását a közigazgatási és belügyminiszternek a Románia Hivatalos Közlönye I. Részében közzéteendő rendeletével állapítják meg.

          231. cikkely – (1) Azok a személyek, amelyeknek Romániában van lakhelyük vagy ideiglenes lakhelyük vagy az Európai Únió államainak polgárai, amennyiben legalább 6 hónapig tanulnak Romániában vagy azok, akik rendszerint Romániában tartozkodnak, kérhetik az illető hatóságoktól a vizsgáztatást.

          (2) E sürgösségi kormányrendelet céljait tekintve, rendszerinti tartozkodást jelent az a hely, ahol egy személy naptári évenként legkevesebb 185 napot lakik, szakmai vagy személyes kötelékeknek köszönhetően, vagy ha szakmai kötelékek nem léteznek, akkor azért, mert szoros kapcsolat van  a személy és az illető hely között.

          24. cikkely - (1) A hajtási jogosítvány megszerzését szolgáló vizsgáztatást, illetve annak kiadását az igénylők lakhelye, ideiglenes lakhelye vagy rendszerinti tartozkodási helye szerint illetékes hatóság végzi, vagy a 231 cikkely (1) bekezdésében említett Románában tanulókét az az illetékes hatóság, amelyhez a tanintézet területileg tartozik.

         (2) A hajtási jogosítvány alakját és tartalmát a Románia Hivatalos Közlönye I. Részében közzétett közigazgatási és belügyminiszteri rendelettel állapítják meg, azoknak a  nemzetközi egyezményeknek megfelelően, amelyeket Románia aláírt.

        (3) Azokban a helységekben, ahol az illetékes hatóság engedélyezi a hajtási jogosítvány megszerzése érdekében szervezett felkészítő tanfolyamok és vizsgák lebonyolítását, ezek kérésre, az illető nemzeti kisebbség nyelvén is szervezhetők.

       (4) Azok a külföldi állampolgárok, amelyeknek Romániában van lakhelyük vagy ideiglenes lakhelyük vagy az Európai Únió államainak polgárai, amennyiben legalább 6 hónapig tanulnak Romániában vagy azok, akik rendszerint Romániában tartozkodnak, kérelmezhetik a vizsga elméleti részének megszervezését valamelyik világnyelven.

       (5)  A hajtási  jogosítvány  a  kiadásának  időpontjától  számított 10 évig érvényes. A címzett lakhelyének  változtatása   vagy   név-változtatása,   a   hajtási   jogosítvány   elvesztése,   ellopása   vagy megrongálódása, illetve érvényességi időszakának lejárta esetén a hajtási jogosítványt újabb vizsgázás nélkül beváltják, a Románia Hivatalos Közlönye I. Részében közzétett közigazgatási és belügyminiszteri rendelet értelmében.

       (6) Nincs joga sofőrvizsgázni annak a személynek, akit a közúti forgalomra   vonatkozó bűncselekményért  vagy  gyilkosság,  halált  okozó  ütlegelés  vagy bántalmazás, illetve súlyos testi sértés, rablás vagy gépjárműlopásért jogerős bírói határozattal elítéltek, kivéve a 116. cikkely (1) bekezdésében előírt helyzetek valamelyikének fennállása esetén.

       25.  cikkely - (1)  A  hajtási  jogosítvány  megszerzésétől  számított  egy  évnél  kevesebb  gyakorlattal rendelkező gépjármű- vagy villamosvezetők tekintetében a szabályzattal pótlólagos forgalmi szabályokat állapítanak meg.

      (2)  Az (1) bekezdésben  említett személyek által vezetett gép-járműveket - a  szabályzattal megállapított feltételek között - megkülönböztető jellel kell ellátni.

       26. cikkely - A tömegszállítást vagy veszélyes áruk szállítását lebonyolító gépjárművek tulajdonosai vagy megbízott bérlői kötelesek a szakmai igazolvánnyal rendelkező gépjárművezetők éves tesztelését biztosítani, a közúti forgalmat szabályozó törvényes előírások helyes elsajátítása és betartása érdekében.

       27. cikkely – Hatályát veszítette.

      28. cikkely  - A visszatartott hajtási jogosítványok és a gépjármű- vagy villamosvezetők esetében alkalmazott szankciók nyilvántartását a közúti rendőrség vezeti, a közigazgatási és belügyminiszteri rendelete értelmében.

 

IV. FEJEZET

Közúti jelzések

 

      29.  cikkely - (1)  A közúti forgalom a forgalmi  szabályoknak megfelelően és a jelzőeszközök formájában megnyilvánuló forgalmi jelzések, a forgalmat irányító közúti rendőr jelzései és utasításai, a speciális  figyelmeztető  hang-  és  fényjelzések,  az  ideiglenes  jelzések  és  a  gépjárművezetők jelzéseinek betartásával folyik.

       (2)  A  forgalmi  résztvevők  kötelesek  betartani  ugyanakkor  a  határrendőrök,  a  Honvédelmi Minisztérium forgalmi irányítói, a vasúti közegek, a közúti munkálatok övezetében forgalom-irányításra kijelölt személyzet, az iskolák közvetlen közelében tevékenykedő iskolai forgalmi csoportok, valamint a világtalanok jelzéseit, a szabályzat előírásainak megfelelően.

       30. cikkely - (1) A közúti jelzőeszközök:

       a) a fény- vagy hangjelzési rendszerek;

       b) a jelzőtáblák;

       c) az útburkolati jelek;

       d) más speciális készülékek.

      (2)  A  közúti  jelzőeszközök  egységes  rendszert  alkotnak,  és  oly  módon  valósítandók  meg  és helyezendők el, hogy nappal és éjjel egyaránt könnyen és megfelelő távolságról észrevehessék azok, akiknek szánták, ugyanakkor egymással teljes összhangban és megfelelő műszaki működési állapotban kell lenniük.

       (3) Az útkereszteződési forgalom irányítását ellátó fényjelzéseknek a következő jelentésük van:

        a) a zöld színű jelzés megengedi az áthaladást;

        b) a vörös színű jelzés megtiltja az áthaladást;

        c) a sárga színű jelzés együtt a vörös színűvel megtiltják az áthaladást.

       (4) A közúti jelzőeszközök, valamint az ilyen célú bármely más speciális készülék elhelyezéséről és karbantartásáról  az  illető  közút  vagy,  az  esetnek  megfelelően, vasút kezelője gondoskodik. A közúti
jelzőeszközök és a speciális készülékek elhelyezése kizárólag a közúti rendőrség előzetes véleményezésével történik.

       (5)  Az  eltérő  kategóriájú  utak  kereszteződéseinek  jelző-  és  előjelző  eszközeit  valamennyi  út tekintetében a megfelelő kezelő helyezi el és tartja karban, az illető forgalmi csomópontban meghatározott forgalmi szabályozási módozat betartásával.

       (6) A közúti jelzőeszközöket speciális figyelmeztető berendezések is kísérhetik.

      (7) Tilos:

       a)  a  közút  övezetében  a  közúti  jelzőtáblákkal  vagy  jelző-berendezésekkel  összetéveszthető építményeket, pannókat vagy készülékeket elhelyezni vagy a látási viszonyt, illetve ennek hatékonyságát korlátozó,  a  forgalomban  részt  vevőket  zavaró,  illetve  figyelmüket  elvonó  létesítményeket  vagy  más akadályokat megvalósítani, veszélyeztetve a forgalom biztonságát;

       b) a közúti jelzőtáblákra, illetve jelzőberendezésekre plakátokat vagy feliratokat ragasztani, illetve azokra írni, ideértve ezek tartószerkezeteit is.

       31. cikkely - A forgalmi résztvevők tiszteletben kell tartsák a forgalmi szabályokat, a jelzéseket, a közúti rendőr jelzéseit és utasításait, valamint a különböző típusú jelzőeszközök jelentését, a következő elsőbbségi sorrendben:

        a) a közúti rendőr jelzései és utasításai;

        b) a 32. cikkely (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett gépjárművek speciális figyelmeztető hang vagy fényjelzései;

        c) a szokványos közlekedési rendszert módosító ideiglenes jelzések;

        d) a hang- vagy fényjelzések;

        e) a jelzőtáblák;

        f) az útburkolati jelek;

        g) a forgalmi szabályok.

       32.  cikkely -  A  speciális  figyelmeztető  fényjelzéseket  a  gépjárműre  szerelt  villogó-fényjelző berendezések bocsátják ki, és jelentésük a következő:

       a)  a  vörös  fény  az  útszélhez  lehető  legközelebbi,  menetirányban  történő  megállásra  kötelezi  a forgalmi résztvevőket;

       b) a kék fény elsőbbségadásra kötelezi a forgalmi résztvevőket;

       c) a sárga fény figyelmes közlekedésre kötelezi a forgalmi résztvevőket.

      (2) A speciális figyelmeztető fényjelzéseket használni engedélyezettek:

       a) a vörös fény tekintetében - a rendőrség és a tűzoltóság gépjárművei;

       b) a kék fény tekintetében - a rendőrség, a csendőrség, a határrendőrség, a mentőszolgálat vagy a törvényszéki orvostan, a polgári védelmi szolgálat, a Honvédelmi Minisztérium katonai oszlopokat kísérő gépjárművei,  a  Román  Hírszerző  Szolgálat  és  a  Védelmi  és  Őrszolgálat  különleges  egységeinek,  az Igazságügyi Minisztérium - Büntető Intézetek Országos Ügyvezetősége - gépjárművei, valamint az Ügyészség kriminalista ügyészeinek szolgálati gépjárművei, beavatkozási akciókban vagy sürgős küldtetés teljesítésekor;

       c) a sárga fény tekintetében - a túlsúlyos vagy túlméretezett gépjárművek, illetve az ezeket kísérő gépjárművek, a veszélyes árukat és anyagokat szállító, az utak karbantartására, javítására, illetve az úttesten elvégzett munkálatok ellenőrzésére vagy valamely útmunkálatra, az utcák tisztítására, a hó eltávolítására és a meghibásodott vagy sérült járművek vontatására, szállítására és hibaelhárítására rendeltetett gépjárművek, valamint a túlméretezett mezőgazdasági vagy technológiai gépeket vontató traktorok.

       (3)  A (2)  bekezdés  a)  és  b)  pontjában  említett  gépjárművek  speciális  figyelmeztető  hangjelző eszközökkel is el kell legyenek látva.

       (4) A rendőrség gépjárműveire és a (2) bekezdés c) pontjában említettekre a forgalmi résztvevőknek szánt, változó üzenetű világító berendezések is szerelhetők.

       (5) A speciális figyelmeztető hang- vagy fényjelző eszközöket az illetékes hatóság igazolja vagy homologálja, a törvény szerint. Ezek használati feltételeit a szabályzattal állapítják meg.

       33. cikkely - (1) A közutak tekintetében szükséges közúti jelzéseket és létesítményeket az illető út kezelője biztosítja, kivitelezésük pedig csak a közúti rendőrség véleményezésével történik.

       (2) A közutakon végzett munkálatok jelzése kötelező, és e kötelezettséget a munkálat kivitelezője - a rendőrség véleményezésével - teljesíti oly módon, hogy biztosítva legyen valamennyi forgalmi résztvevő biztonságos közlekedése, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.

       (3) A közúti jelzések és létesítmények a szabályzattal megállapított feltételek között határozandók meg és vitelezendők ki, megfelelve a hatályos műszaki szabályozásoknak.

       34. cikkely - A viaduktokon és az alagutakban történő közlekedés feltételeit, valamint azok jelzését a szabályzattal állapítják meg, a hatályos műszaki szabályozásoknak megfelelően.

 

 

 

 

 

 

 

V. FEJEZET

Forgalmi szabályok

 

1. SZAKASZ

A közúti forgalomban részt vevők kötelezettségei

 

       35. cikkely - (1) A forgalomban részt vevőknek a forgalom gördülékeny és biztonságos voltát nem befolyásoló magatartást kell tanúsítaniuk, elkerülve a személyek életének és testi épségének veszélyeztetését, illetve a köz- vagy magántulajdon megkárosítását.

       (2)   A  forgalmi  rendőr  kérésére  a  forgalomban  részt  vevőknek  kötelességük  bemutatni személyazonossági igazolványukat vagy, az esetnek megfelelően, hajtási jogosítványukat, a vezetett jármű forgalmi engedélyét vagy nyilvántartási bizonyítványát, a szállított javakra vonatkozó iratokat, valamint a törvényben megállapított más dokumentumokat.

       (3) A rá háruló feladatkör gyakorlása során a közúti rendőrnek jogában áll ellenőrizni a járművet, valamint a vezető vagy a járműben található többi utas azonosságát, ha gyanú merül fel egy kihágást vagy bűnügyet képező cselekedet elkövetésére vonatkozóan.

       (4) A közúti forgalmi irányítási feladatkör gyakorlása során a közúti rendőr köteles megkülönböztető feliratokkal és jelzésekkel ellátott egyenruhát viselni.

       (5) A rájuk háruló feladatkör gyakorlása során a határrendőröknek, a Honvédelmi Minisztérium forgalmi irányítóinak, a vasúti közegeknek, a közúti munkálatok övezetében engedélyezett személyzetnek, valamint  az  iskolai  őrjárat  tagjainak  kötelességük  fényvisszaverő-fluoreszkáló  védő-figyelmeztető felszerelést viselni.

       (6)  A  3,5 tonna megengedett maximális össztömeget meghaladó gépjárművek vezetői kötelesek fényvisszaverő-fluoreszkáló védő-figyelmeztető felszerelést viselni, amikor beavatkozást hajtanak végre az úttesten található gépjárművön.

       (7) A világtalanok kötelesek közúti közlekedésük során fehér színű botot viselni.

       36. cikkely - (1) A gépjárművek vezetői és a gépjárműnek a gyártás során hitelesített biztonsági övvel vagy készülékkel ellátott helyeit elfoglaló személyek kötelesek a közúti közlekedés idején használni azokat, a szabályzatban előírt esetek kivételével.

       (2) A motorkerékpárok és a mopedek vezetői, valamint az ezeken szállított személyek kötelesek - a közúti közlekedés idején - hitelesített védősisakot viselni.

       (3)  A  járművezetőknek  tilos  mobiltelefont  használni  vezetés  közben,  a «hands  free»  típusú berendezéssel ellátottak kivételével.

       37. cikkely  -  (1) A speciális figyelmeztető hang- és vörös színű fényjelző eszközöket működtető elsőbbségi rendszerű gépjárművek közeledtekor vagy elhaladásakor a járművezetők kötelesek azonnal az útpadkán vagy, ennek hiányában, az útszélhez vagy a járdaszegélyhez minél közelebb megállni.

       (2) A járművezetők kötelesek csökkenteni a sebességet, menetirányban az útszélhez minél közelebb közlekedni, és elsőbbséget adni a speciális figyelmeztető hang- és kék színű fényjelző eszközöket működtető elsőbbségi rendszerű gépjárművek elhaladásakor.  

       (3)  Az  (1) és (2) bekezdésben említett helyzetekben a gyalogosoknak tilos az illető  járművekelhaladásáig átkelniük vagy közlekedniük az úttesten.

       38. cikkely  - A járművezetők, kivéve a kézzel húzott vagy tolt járművekét, a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében gyakorlati oktatáson részt vevő személyek attesztált oktatói, valamint az illetékes hatóság vizsgáztatói, a gyakorlati vizsga lebonyolítása alatt, kötelesek a rendőr kérésére alávetni magukat a kilélegzett levegő tesztelésének és/vagy biológiai próbák vételének az alkohol-meghatározás vagy kábító anyagok vagy készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek fogyasztásának megállapítása érdekében.  

       39. cikkely - Valamely jármű tulajdonosa vagy megbízott bérlője köteles a rendőrség kérésére és a meghatározott időn belül közölni azon személy azonosságát, akire közúti vezetés céljából rábízta a járművet.

       40. cikkely - (1) Az áruszállításra szánt, a túlméretezett vagy túlsúlyos, illetve a veszélyes árukat vagy anyagokat  szállító  gépjárművek  tekintetében  alkalmazandó  közúti  forgalmi  szabályok  a  szabályzattal állapítandók meg, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.

      

2. SZAKASZ

A járművek forgalmára vonatkozó szabályok

 

1. § Menet közbeni helyezkedés és a sávokon történő közlekedés

 

       41.  cikkely - (1) A járműveket  és  az  állatokat -a számukra hhasználható  közutakon  való közlekedésükkor - menetirányban a közút jobb oldalán, az   úttest széléhez minél közelebb kell vezetni, betartva a közúti jelzéseket és a forgalmi szabályokat.

       (2) Minden irány tekintetében a forgalmi sávok számozása növekvő sorrendben, az úttest jobb oldali szélétől az úttengely felé haladva történik. Az autópályák esetében a sürgősségi sáv nem foglalandó bele a forgalmi sávok számozásába.

       (3) A speciális kerékpársávval ellátott utakon a kerékpárosoknak, valamint mopedeket vezetőknek az illető sávon kell közlekedniük.

       42. cikkely - Ha egy irányban két vagy több közlekedési sáv létezik, ezeket a járművezetők a forgalom intenzitásától és a haladási sebességtől függően veszik igénybe, kötelességük lévén visszatérni az első sávra
valahányszor lehetséges, amennyiben ez nincs a lassú vagy tömegszállításra szolgálójárművekszámára fenntartva.

       43. cikkely - (1) Ha valamely út a lassú járműveknek vagy a tömegszállításnak szánt, megfelelőképpen jelzett sávval van ellátva, az illető járművek kizárólag e sávon közlekednek.

       (2) Az úttest széle mellett közlekedő járművezető csak akkor kell elsőbbséget adjon a tömegszállítási eszközöknek, ha ezek kitérőkkel ellátott megállóikból visszatérési szándékukat jelzik, és megbizonyosodtak, hogy manőverükkel nem veszélyeztetik a többi forgalmi részvevőt.

 

2.§ A járművezetők figyelmeztető eszközei

 

       44. cikkely - (1) A járművezetők a közutakon a szabályzattal megállapított feltételek között használhatják a gépjármű ellátmányozásában található és hitelesített figyelmeztető hang- és fényjelző eszközöket.

       (2)  Az  autópályákon,  az  expressz  és  az  európai  utakon (E)  való  közlekedés  alkalmával  a gépjárművezetők kötelesek nappal is használni a tompított fényszórót.

       (3) A motorkerékpárok és mopedek vezetői a közúti közlekedésük teljes időtartamára kötelesek használni a tompított fényszórót.

       (4)  A közúti közlekedésben tilos speciális  figyelmeztető  hang- és fényjelző  eszközöket tartani, szerelni  és  használni  a 32.  cikkely (2)  bekezdésében említettektől  eltérő  gépjárművekre/gépjárművekben, továbbá a forgalom felügyeletét  biztosító  berendezések  helyes  működését  zavaró  rendszereket  tartani, szerelni és használni.

       (5)  A gépjárművezetőket a közúti rendőrség tömegkommunikációs eszközök vagy figyelmeztető táblák  révén  értesítheti   a   sebességmérő  berendezések  forgalmi  jelenlétéről.  A  gépjárművezetők használhatnak sebességmérő berendezések felderítésére szolgáló saját eszközöket.

      

3.§ Előzés

 

       45. cikkely - (1) Az előzés az a manőver, amely nyomán valamely jármű menetirányban egy másik jármű elejébe kerül, vagy kikerül egy akadályt, irányt változtatva és elhagyva a forgalmi sávot vagy a járműsort, amelynek kezdetben részét képezte.

       (2) Az előzni szándékozó járművezető meg kell bizonyosodjon afelől, hogy az előtte és mögötte közlekedő járművek nem kezdeményeztek ilyen manővert.

       (3)  Amennyiben az előzési  manőver során átlépik  a  forgalmi  irányokat  elválasztó  tengelyt,  a járművezetők meg kell bizonyosodjanak afelől, hogy ellenkező irányból nem közeledik egyetlen jármű sem, és hogy elegendő hely áll rendelkezésükre a kezdeti sávra való visszatérésre, melyre kötelesek az előzési manőver végrehajtása után.

       (4) Nem minősül az (1) bekezdés szerinti előzésnek az a helyzet, amelyben ugyanazon forgalmi irányban az egyik sávon közlekedő jármű gyorsabban halad a másik sávon közlekedő járműveknél.

       (5) Előzés csakis az előzött jármű baloldalán hajtandó végre. A villamos, illetve az a jármű, amelynek a vezetője jelezte  a menetirány balra való megváltoztatásának szándékát, és e célból megfelelőképpen elhelyezkedett, jobboldalt előzendő meg.

       (6)  A mozgásban levő villamos megelőzhető baloldalt is, amennyiben az út egyirányú vagy a jobboldali sín és a járdaszegély között nincsen elégséges hely.

       46. cikkely - Az előzést végző és az előzött járművek vezetőinek kötelezettségeit, valamint az előzési tilalmi eseteket a szabályzattal állapítják meg.

 

4.§ Elhaladás az ellentétes irányból közlekedő járművek mellett

 

       47.  cikkely -  Az ellentétes  irányból  közlekedő  járművek  vezetőinek  egymás  között  elégséges oldaltávolságot kell tartaniuk, és az úttestnek a közlekedési irányuk szerinti jobb oldali széléhez a lehető legközelebb kell közlekedniük.

 

5.§ A sebesség és a járművek közötti távolság

 

       48. cikkely - (1) A járművezető köteles a törvényes sebességkorlátokat betartani és a közlekedési feltételekhez oly módon alkalmazkodni, hogy bármely manővert biztonságos feltételek között végrehajthasson.

       49. cikkely - (1) Települések területén a megengedett maximális sebesség 50 km/h.

       (2)  A helységeken belüli egyes útszakaszok tekintetében az út kezelője megszabhat az A és B kategóriába tartozó gépjárművek számára magasabb sebességkorlátot is, de 80 km/h-t meg nem haladón. Az 50 km/h-t meghaladó sebességkorlátok csak a közúti rendőrség véleményezésével állapítandók meg.

       (3) Egyes útszakaszok tekintetében, figyelembe véve a körülményeket és a forgalom intenzitását, az út kezelője, a közúti rendőrség véleményezésével, alacsonyabb sebességkorlátokat is megállapíthat, de nem alacsonyabbakat, mint 10 km/h villamosok és 30 km/h valamennyi gépjármű számára.

       (4) A helységen kívüli sebességkorlátok a következők:

        a) autópályákon - 130 km/h;

        b) expressz vagy európai utakon (E) - 100 km/h;

        c) a többi útkategória tekintetében - 90 km/h.

       50. cikkely - (1) A 15. cikkely (2) bekezdésében említett gépjármű-kategóriák és alkategóriák tekintetében helységen kívül megengedett maximális sebességek a következők:

       a)  az A és B kategóriájú gépjárművek vonatkozásában  130 km/h autópályákon,  100 km/h expressz vagy európai utakon (E) és 90 km/h a többi útkategória tekintetében;

       b) a C, D kategóriájú és D1 alkategóriájú gépjárművek vonatkozásában 110 km/h autópályákon, 90 km/h expressz vagy európai utakon (E) és 80 km/h a többi útkategória tekintetében;

       c) az A1, B1 és C1 alkategóriájú gépjárművek vonatkozásában 90 km/h autópályákon, 80 km/h expressz vagy európai utakon (E) és 70 km/h a többi útkategória tekintetében;

       d) traktorok és mopedek vonatkozásában 45 km/h.

       (2) A pótkocsikat vagy félpótkocsikat vontató gépjárművek helységen kívül megengedett maximális sebessége 10 km/h-val kevesebb, mint a vontató gépjármű kategóriája szerint megengedett maximális sebesség.

       (3) A túlsúlyos és/vagy túlméretezett, illetve a veszélyes árukat szállító gépjárművek megengedett maximális sebessége helységen belül 40 km/h, helységen kívül pedig 70 km/h.

       (4) Az egy évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező vezetők vagy a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében gyakorlati képzésen részt vevő személyek gépjárművei helységen kívüli forgalma tekintetében megengedett maximális sebesség  20 km/h-val kevesebb, mint a vezetett gépjármű kategóriája szerinti megengedett maximális sebesség.

       51. cikkely - Egy másik jármű után közlekedő jármű vezetője köteles az előtte levő járműhöz viszonyítva megfelelő követési távolságot tartani annak érdekében, hogy elkerülje az ütközést.

       52. cikkely - (1) Tilos jármű- vagy állatversenyeket, illetve edzéseket lebonyolítani a közutakon, az útkezelő által engedélyezettek és a rendőrség által véleményezettek kivételével.

       (2) Az engedélyezett versenyek szervezői kötelesek minden szükséges intézkedést meghozni ezek biztonságos lebonyolítása, valamint a többi forgalmi résztvevő védelme érdekében.

       (3)  A (2)  bekezdésben  említett  feladatkör  ellátásának  hiányából  adódó  forgalmi  esemény bekövetkezése  maga  után  vonja  ezek  szervezőinek  közigazgatási,  kihágási,  polgári  vagy  büntetőjogi felelősségét, az esetnek megfelelően.

       53. cikkely - A helyi közhatóságok kötelesek, a közútkezelő engedélyével és a közúti rendőrség véleményezésével vagy ennek kérésére, intézkedéseket foganatosítani a gyalogosok, kerékpárosok, állati vontatású járművek közlekedésére és a forgalom csillapítására rendeltetett, megfelelően jelzett forgalmi létesítmények megvalósítására az oktatási intézmények, piacok, vásárok, kórházak közelében, valamint a nagy baleseti kockázatú övezetekben.

 

6.§ Manőverekre vonatkozó szabályok

 

       54. cikkely  -  (1) Az irányváltoztatási manővert végrehajtani, veszteglő járműsorból kilépni vagy valamely  ilyen  sorba  belépni,  más  forgalmisávra érni vagy jobbra,illetve balra kanyarodni vagymegfordulni, valamint hátrafele menni óhajtó járművezető köteles időben jelezni és megbizonyosodni,hogy a forgalom akadályozása és a többi forgalmi résztvevő biztonságának veszélyeztetése nélkül elvégezheti azt.

       (2) Az irányváltozatási jelzést a manőver teljes időtartamára működésben kell tartani.

 

7.§ Útkereszteződések és elsőbbségadási kötelezettség

 

       55. cikkely – Az útkereszteződések lehetnek:

       a) irányítatlan forgalmúak

       b) irányított forgalmúak. Ebbe a  kategóriába tartoznak a körforgalmú útkereszteződések is.

       56. cikkely – Valamely útkereszteződéshez való közeledéskor a járművezetőnek a megállást lehetővé tevő sebességgel kell közlekednie ahhoz, hogy elsőbbséget adjon az erre jogosult forgalmi résztvevőknek.

       57. cikkely - (1) Az irányítatlan forgalmú útkereszteződésekben a járművezető köteles elsőbbséget adni a jobbról közlekedő járműveknek, a szabályzatban megállapított feltételek értelmében.

       (2)   Az irányított   forgalmú útkereszteződésekben a járművezető köteles betartani a jelzőtáblák,   jelzőlámpák jelentését   vagy   a forgalmi  rendőr  utasításait vagy jelzéseit.  

       (3)  Tilos  valamely  jármű  behajtása  az  útkereszteződésbe,  amennyiben  ez  az  útkereszteződés eltorlaszolását eredményezi.

       (4) A megfelelően jelzett körforgalmú útkereszteződéseknél a körforgalomban levő járműveknek elsőbbségük van az útkereszteződésbe behajtó járművekkel szemben.

       58. cikkely - Egy közút és egy közforgalom elől elzárt út kereszteződésébe behatoló járművek esetében elsőbbségük azoknak van, amelyek a közúton közlekednek.

      59. cikkely - (1) Az irányítatlan forgalmú útkereszteződéseknél a jármű vezetője köteles elsőbbségben részesíteni a síneken közlekedő járműveket. Ezek elveszítik elsőbbségüket, amennyiben balra kanyarodnak, vagy az illető övezetben a közúti jelzések más forgalmi szabályt állapítanak meg.

        (2) Az útkereszteződésekben balra kanyarodó járművek vezetői kötelesek elsőbbséget adni azon járműveknek, amelyekkel kereszteződnek, és a jobb oldalról közlekedőknek.

        (3) Az elsőbbséget jelző táblákkal irányított forgalmú útkereszteződésekben a jobboldali elsőbbség szabálya csak akkor tartandó be, ha az útkereszteződésbe azonos elsőbbségi vagy elsőbbségvesztési jelentésű jelzőtáblával jelzett utakról behatoló két jármű találkozik.

        (4) Amennyiben valamely háromszínű jelzőlámpára a zöld fényű lámpával azonos szinten fekete alapon jobbra mutató zöld nyíl formájú pótlólagos villogó lámpa van szerelve, ennek kigyúlásakor a jelzőlámpa színétől függetlenül  a  járművek folytathatják útjukat  a  nyíl  jelölte  irányba,  a  közlekedésre jogosult járművek és gyalogosok áthaladási elsőbbségének megadása feltételével.

 

8.§ Vasúti átjárók

 

       60. cikkely – (1) A forgalomban részt vevőknek fokozott elővigyázatosságot kell tanusítaniuk a szokványos vagy, az esetnek megfelelően, az ipari vasútvonalakhoz közeledve és ezeken áthaladva.

       (2) A sorompóval vagy félsorompóval ellátott szokványos vasúti átjáróknál a járművezetők kötelesek a megállásra kötelező jelzőtáblánál megállni, amennyiben a sorompók mozgásban vagy vízszintes pozícióban vannak, és/vagy a vonat közeledtét jelző hang- és fényjelzések működésben vannak.

       (3) A megfelelőképpen jelzett vasúti átjáróknál a járművezetők kötelesek alkalmazkodni a vasúti jelzőőr jelzéseihez.

 

9 Elsőbbségi rendszerű gépjárművek

 

       61. cikkely -(1)Csak a 32. cikkely (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett gépjárművek élveznek elsőbbséget, amikor sürgősségi jellegű küldetésben vagy bevetésen vannak , amennyiben használják a megkülönböztető hang- és fényjelzéseket.

       (2) A 32. cikkely (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett gépjárművek vezetői megszeghetik a törvényes sebességhatárt vagy más forgalmi szabályokat, a vasúti áttjárókon való átkelést szabályozók kivételével, amikor sürgősségi jellegű küldetésben vagy bevetésen vannak.

        (3)  Amennyiben  a  közúti  forgalmat  egy  közúti  rendőr  irányítja,  az (1)  bekezdésben  említett gépjárművek vezetőinek be kell tartaniuk ennek jelzéseit és utasításait.

       62.  cikkely - (1) Olyan útkereszteződésbe való behatoláskor, ahol a jelzőlámpa piros fénye ég vagy a jelzőtáblák  elsőbbségadására köteleznek, a 61.cikkely (1) bekezdésében említett gépjárművek vezetői le kell csökkentsék a sebességet, és fokozott figyelemmel kell közlekedjenek annak érdekében, hogy elkerüljék a forgalmi balesetek okozását, ellenkező esetben a törvény szerint felelősségre vonhatók.

       (2) Amennyiben a megkülönböztető hang- és fényjelzést működtető és küldetésben levő két elsőbbségi rendszerű gépjármű ellenkező irányból közeledik egy útkereszteződéshez, a jobb oldalról közlekedőnek van elsőbbsége.

 

10.§ Megállás, várakozás és parkolás

       63. cikkely - (1) Megállásnak tekintendő valamely jármű legfeljebb 5 perces önkéntes immobilizálása egy közúton. Ezen időtartam meghaladása esetén a megállás várakozásnak tekintendő.

       (2) Nem tekintendő megállásnak:

        a) a jármű immobilizálása személyek be- vagy kiszállásához szükséges időre, amennyiben ezzel a manőverrel nem zavarták az illető közút forgalmát;

        b) a 3,5 tonna megengedett maximális össztömeget meg nem haladó gépjármű immobilizálása az élelmiszeripari áruk kereskedelmi egységekhez való lerakodásához szükséges ideig.

       (3) A (2) bekezdés b) pontjában említettektől eltérő áruszállító gépjárművek esetében a közútkezelő, a helyi közigazgatási hatóságokkal együtt, a közúti rendőrség véleményezésével, éjjeli programokat vagy időintervallumokat állapítanak meg az árulerakodás célú megállás vagy várakozás tekintetében.

      (4) Parkolásnak tekintendő a járművek speciálisan berendezett vagy megállapított és megfelelően jelzett felületeken való várakozása.

       (5) Az úttesten megálló vagy várakozó járművet az úttest szélén és azzal párhuzamosan kell elhelyezni egy sorban, amennyiben más jelzőeszköz nem rendelkezik másként. Az oldalkocsi nélküli motorkerékpárok, a mopedek és a kerékpárok egymás mellett, kettesével is megállhatnak, illetve várakozhatnak.

       64. cikkely - (1) A közúti rendőrség elrendelheti az úttesten szabálytalanul várakozó járművek elvitelét. Ezek elszállítását és speciálisan kialakított helyeken való tárolását a helyi közigazgatási hatóságok vagy a közútkezelő végzik, az esetnek megfelelően.

       (2) A szabálytalanul várakozó jármű elszállítási és tárolási költségeit ennek birtokosa fedezi.

      (3) A rendőrség által elrendelt, az (1) bekezdésben említett járművek elszállítását a szábályzatnak megfelelő eljárással hajtják végre.

       65. cikkely - A közutakon való engedélyezett megállás, várakozás vagy parkolás eseteit és feltételeit a szabályzattal állapítják meg, e sürgősségi rendelet előírásainak megfelelően.

 

11§. Az áru- és tömegszállításra szánt járművek közlekedése

 

       66. cikkely - (1) A szakmai igazolvány kötelező a belföldi és nemzetközi forgalomban részt vevő, veszélyes áruk szállítását, tömegszállítást, saját számlára mikrobuszos vagy autóbuszos személyszállítást, túlméretezett,  valamint a  3,5 tonna megengedett maximális össztömeget meghaladó, áruszállítást végző gépjármű vezetője esetében.

       (2)  Az (1) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a Közigazgatási és Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat és a Védelmi  és  Őrszolgálat kötelékeibe tartozó gépjárművezetők esetében.

       (3) A szakmai igazolvány elnyerési feltételeit  - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően  szállítási, építkezési és turisztikai miniszteri rendelettel hagyják jóvá.

       (4)  A  kibocsátása  tárgyát  képező  tevékenység  lebonyolítására  a  címzettjét  feljogosító  szakmai igazolvány csak a vezetett jármű kategóriájának megfelelő hajtási jogosítvány kíséretében érvényes.

       67.  cikkely - Tilos veszélyes áruk és anyagok közúti szállítása olyan járművekkel, amelyek nem rendelkeznek a szükséges ellátmányozással és felszereltséggel, vagy nem teljesítik a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó, Genfben 1957. szeptember 30-án megkötött európai egyezményben (A.D.R.) melyhez Románia a 31/1994. számú törvénnyel csatlakozott - előírt műszaki és elfogadási feltételeket, illetve amelyek tekintetében a jármű vezetője nem rendelkezik megfelelő A.D.R. tanúsítvánnyal.

       68.  cikkely - (1)  A  veszélyes  árukat  vagy  anyagokat  szállító  gépjármű  csak  a  hatályos szabályozásokban előírt feltételek betartásával közlekedhet a közutakon.

       (2) Azon járművek, amelyek gyártásukból eredőn vagy a szállított rakomány miatt meghaladják a törvényes szabályokban előírt súlyt és/vagy méretet, csak a közútkezelő vagy, az esetnek megfelelően, a helyi közigazgatási hatóságok által - a hatályos törvényi előírások betartásával - megállapított útvonalakon közlekedhetnek a közúton.

       69. cikkely - A túlsúlyos vagy túlméretezett, a veszélyes árukat vagy anyagokat szállító, valamint a kísérő gépjárművek fel kell legyenek szerelve a 32. cikkely (1) bekezdésének c) pontjában említett sárga fényű speciális figyelmeztető fényjelzéssel, vezetőik pedig működésben kell tartsák ezeket a közúti közlekedésük teljes időtartama alatt.

 

3. SZAKASZ

Szabályok más forgalmi résztvevők számára

 

       70. cikkely - (1) Valamely moped közúti vezetése érdekében vezetőjének legalább 16 évesnek kell lennie.

       (2) Valamely kerékpár közúti vezetése érdekében vezetőjének legalább 14 évesnek kell lennie.

       (3)  A  közúton  közlekedő  kerékpárok  és  mopedek  kivilágítási  eszközökkel  és  fényvisszaverőfluoreszkáló berendezésekkel kell legyenek felszerelve. Ezek éjszakai közlekedése tilos, amennyiben az illető eszközök és berendezések nincsenek működőképes állapotban.

       71. cikkely - (1) Tilos az állati vontatású járművek, az építkezésben, mező-és erdőgazdaságban használt önmeghajtású gépek és haszongépek, a teherhordó, igavonó és lovaglásra alkalmas állatok,  valamint  az  elszigetelt  állatok  vagy  a  nyájak  behajtása  és  közlekedése  országutakon, municípiumokban és olyan utakon, amelyeknek kezdetén a behajtásukat tiltó jelzőtáblák vannak elhelyezve.

       (2) Az (1) bekezdésben említett állatok és gépek közlekedésére, a helyi közigazgatási hatóságok kötelesek - a közútkezelő jóváhagyásával és a rendőrség véleményezésével - mellékutakat berendezni, ezekhez vezető bekötő utakat és a közútat átszelő, megfelelően kijelzett átjárókat létesíteni.

        (3) Az állatokat, a kézzel húzott vagy tolt járműveket, a teherhordó, igavonó vagy lovaglásra alkalmas állatokat a közúti közlekedésük érdekében, ahhol ez megengedett, vezetőnek kell kísérnie, az állati vontatású járműveket pedig fel kell  szerelni  kivilágítási  eszközökkel  és  fényvisszaverő-fluoreszkáló  berendezésekkel  is,  a  szabályzat előírásainak megfelelően.

       72. cikkely - (1) A gyalogosok kötelesek kizárólag a járdán közlekedni vagy, ennek hiányában, a menetirány szerinti bal oldalon található útpadkán. Amennyiben az útpadka is hiányzik, a gyalogosok kötelesek az úttest menetirány szerinti bal széléhez minél közelebb közlekedni.

       (2) A  gyalogosoknak csak akkor van elsőbbségük a járművezetőkkel szemben, ha speciálisan berendezett, útburkolati jelekkel ellátott és megfelelően jelzett övezetekben vagy a gyalogosoknak szánt jelzőlámpák zöld fényénél kelnek át az úttesten.

       (3) A  gyalogosok  közutakon  való  átkelése  merőlegesen  az  úttengelyre,  kizárólag  speciálisan berendezett  és  megfelelően  jelzett  övezetekben  történik  vagy,  ezek  hiányában,  helységeken  belül,  az utcasarkon,  csakis  miután  megbizonyosodtak,  hogy  számukra  és  a  többi  forgalmi  résztvevő  számára veszélytelenül végrehajthatják.

       (4) Azon gyalogosok, akik balesetet szenvedtek tilos helyen, a nekik szánt jelzőlámpa piros fényénél vagy a forgalmi szabályok által megállapított más kötelezettségek figyelmen kívül hagyásával való átkelés révén, teljes körű felelősséggel tartoznak az elszenvedett baleset tekintetében, amennyiben az illető jármű vezetője betartotta az illető útszakaszra alkalmazandó törvényi előírásokat.

       (5) A gyalogosokkal azonosítottak a speciális építésű tolószékkel közlekedő személyek, a kizárólag tolásra vagy húzásra rendeltetett járművek vezetői, valamint a görkorcsolyával vagy görgős szerkezetekkel közlekedő személyek.

       (6) Kivételt képeznek a gyalogosok tekintetében megállapított szabályok betartása alól a közúti rendőrök és a szolgálati feladatkör ellátásában  forgalmi irányításra  engedélyezett,  közúttesten  található személyek, a szabályzattal megállapított feltételek között.

       (7) Tilos immobilizált járművekkel elfoglalni a járdát vagy, amikor ez a jelzőtábláknak vagy az útburkolati jeleknek megfelelően megengedett, a gyalogosok rendelkezésére álló szabad járdarész szélessége legalább 1 méter kell legyen.

       73. cikkely - A mopedek, a kerékpárok, az állati vontatású járművek, a katonai oszlopok, a szervezett csoportok, a díszkíséretek és az állatok vezetőinek közúti közlekedési szabályait a szabályzattal állapítják meg.

 

4. SZAKASZ

Közlekedés autópályán

 

       74. cikkely - (1) Az autópályákon tilos a gyalogosok, a közútkezelő által a hatályos szabályozások szerint kibocsátott speciális szállítási engedéllyel nem rendelkező túlméretezett vagy túlsúlyos járművek, az állati  vontatású  járművek, az állatok, a kézzel húzott vagy tolt járművek, a kerékpárok, a mopedek, a traktorok és a mezőgazdasági munkálatokat végző önmeghatású gépek, valamint az építésükből vagy más okokból eredőn az óránkénti 50 km-es sebességet meghaladni képtelen járművek közlekedése.

        (2) Úgyszintén tilos az autópályákon vezetést tanulni, alváz- és gépjárműprototípusokat kipróbálni, tilosak a rendezvények, a felvonulások, a reklámkaravánok, bármilyen sportedzés és –verseny, valamint a díszkiséretek.

       (3) Tilos a gépjárművek közlekedése, megállása vagy várakozása a sürgősségi sávon, az indokolt helyzetek, valamint az elsőbbségi rendszerű gépjárművek kivételével.

       (4) A tömeg- vagy áruszállításra rendeltetett gépjárművek rendszerint csak az autópálya menetirány szerinti jobb szélső sávján közlekednek.

 

5. SZAKASZ

Kötelezettségek baleset esetén

 

       75. cikkely - Forgalmi balesetnek minősül az alábbi feltételeket egyidejűleg teljesítő esemény:

       a) a közforgalomnak megnyitott valamely úton történt, vagy előzményei egy ilyen helyre vezethetők vissza;

       b) egy vagy több személy elhalálozását, sebesülését, illetve legalább egy jármű károsodását vagy más anyagi kárt okozott;

       c) az eseményben részt vett legalább egy mozgásban levő jármű; 

       76. cikkely - (1) A közutakon közlekedő bejegyzett vagy nyilvántartásba vett járműveknek, kivéve az állati vontatásúakat, rendelkezniük   kell   kötelező gépjármű-felelősség biztosítással, másoknak okozott, forgalmi balesetekből származó károk tekintetében, a törvény szerint.

       (2) A forgalomban levő biztosítatlan járművek esetében a közúti rendőrség elrendeli a forgalmi engedély vagy a nyilvántartási bizonyítvány visszatartását és a rendszámtáblák visszavonását, kibocsátva egy közlekedési jogot nem biztosító tanúsítványt.

       (3) Ha a jármű bírlalója a (2) bekezdésben említett intézkedés alkalmazásától számított 30 napos határidő  elteltével  nem  tanúsítja  a  biztosítás  megkötését,  a  közúti  rendőrség  elrendeli  az  illető  jármű nyilvántartásból való törlését.

       77.  cikkely - (1)  Valamely  személy  elhalálozásával  vagy  testi  épségének,  illetve  egészségének megkárosításával járó forgalmi balesetben részt vevő jármű vezetője köteles azonnal értesíteni a rendőrséget, nem módosítani és nem törölni a baleset nyomait, valamint nem elhagyni ennek helyszínét.

       (2) Bármely személy, aki részt vett egy vagy több személy elhalálozásával vagy testi épségének, illetve egészségének megkárosításával járó forgalmi balesetben, vagy a bekövetkezéséről tudomást szerzett, valamint ha az eseményben veszélyes anyagokat szállító jármű implikált, köteles azonnal értesíteni a rendőrséget, és felhívni a romániai telefonhálózatokban működő 112 sürgősségi hívások egyedi nemzeti hívószámát.

        (3) Tilos bármely személynek a balesetet kivizsgáló rendőrség felhatalmazása nélkül megváltozatni az egy vagy több személy elhalálozásával vagy testi épségének, illetve egészségének megkárosításával járó forgalmi balesetben részt vevő jármű pozícióját, módosítani a helyszínt vagy a baleset nyomait eltörölni.

       78. cikkely - (1) Tilos a valamely forgalmi balesetben részt vett gépjármű- vagy villamosvezetőnek, a hajtási jogosítvány megszerzése céljából valamely személy gyakorlati felkészítésének folyamatában levő attesztált oktatónak,  valamint  az  illetékes  hatóság  vizsgáztatójának - a hajtási  jogosítvány  vagy  ennek  bármely kategóriája, illetve alkategóriája elnyerése érdekében tett gyakorlati vizsga lebonyolítása alatt - az esemény bekövetkezése után alkoholt,  kábító  anyagokat  vagy  készítményeket,  illetve  ilyen  hatású  gyógyszereket fogyasztania a kilélegzett levegő alkoholtartalmának teszteléséig vagy a biológiai próbák vételéig.

       (2) Amennyiben nincsenek betartva az (1) bekezdés rendelkezései, úgy tekintendő, hogy a teszt vagy a biológiai próbák eredménye az illető vezetőnek, oktatónak vagy vizsgáztatónak a baleset bekövetkezése pillanatában fennálló állapotát tükrözik.

        79. cikkely - (1) Kizárólag a jármű megkárosodásával járó forgalmi balesetben részt vett vezetők kötelesek:

        a) azonnal eltávolítani az úttestről a járműveket vagy, amennyiben ez nem lehetséges - megfelelően jelezve - a járdaszegélyhez vagy az útpadkához minél közelebb elhelyezni

        b) 24 órán belül jelentkezni a baleset helye szerint illetékes rendőregységnél, a ténymegállapító dokumentumok kiállítása céljából

       (2) Kivételezettek az  (1) bekezdés b) betűjénél előírt kőtelességekkel szemben:

       (a) azon járművek vezetői, amelyek megkötnek egy békés baleset megállapodásos egyezményt, a törvény feltételei között

       (b) az a járművezető, akinek csak a saját járműve sérült és rendelkezik fakultatív biztosítással (CASCO)

       (A 79 cikkely (2) bekezdésben előírtak csak a békés baleset megállapítást lehetővé tevő törvény megejelenésekor lépnek érvénybe)

       80. cikkely - (1)A közúti balesettől eltérő körülmények között megrongálódott valamely gépjármű, pótkocsi, villamos vagy moped tulajdonosa, illetve birtoklója köteles 24 órán belül jelentkezni az esemény helye szerint illetékes rendőregységnél, a ténymegállapító dokumentumok elkészítése céljából.

       (2) Az (1) bekezdésben említett személyek nem kell a rendőrségen jelentkezzenek, amennyiben rendelkeznek fakultatív biztosítással (CASCO), a károk fedezésére.

      (801) A (79) és a (80) cikkelyekben leírt esetekben, a javítást csak a rendőrség vagy a biztosító társaság által kiadott javítási engedély birtokában lehet elvégezni. (E cikkely előírásai csak a békés baleset megállapítást lehetővé tevő törvény megejelenésekor lépnek érvénybe)

       (802). cikkely - A megrongálódott járműveken javítómunkálatok végrehajtására engedélyezett természetes vagy jogi személyek kötelesek az elvégzett munkálatokat saját nyilvántartásukba bevezetni és a  közúti rendőrség kérelmére - azonnal közölni a saját nyilvántartóikba a törvényes előírások szerint bevezetett adatokat.

       81. cikkely – (1) A kártalanítási iratcsomó összeállítása érdekében, a biztosítotársaságok kérésére a bejegyző vagy nyilvántartó hatóság közli a jármű tulajdonosokra vagy- megbízott birtokosokra vonatkozó adatokat.

       (2) A Biztosítás-felügyeleti Bizottság vagy a biztosítótársaságok kérésére a közúti rendőrség másolatokat továbbít ezeknek a ténymegállapító dokumentumokról, a kártalanítási iratcsomó összeállítása érdekében.

      (3) A közúti rendőrség kérésére és általa meghatározott időn belül, a biztosítótársaságok közlik a nyilvántartóikba bejegyzett békés baleset-megállapításokra vonatkozó adatokat vagy egyéb adatokat. (E cikkely előírásai csak a békés baleset megállapítást lehetővé tevő törvény megejelenésekor lépnek érvénybe)

 

6. SZAKASZ

A gépjárművek nemzetközi forgalmára vonatkozó előírások

 

       82. cikkely  -  (1) A Romániában bejegyzett gépjárművek és pótkocsik átléphetik az államhatárt a közutakon, amennyiben teljesítettek a nemzetközi forgalomba való beengedéshez megkövetelt feltételek, vezetőik pedig rendelkeznek a Románia által részes félként aláírt megállapodásokban megszabott feltételek között érvényes vagy az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Társaság tagállamai illetékes hatósága által kibocsátott hajtási jogosítvánnyal, illetve, olyannal, melynek érvényességét az illető állam kölcsönösségi alapon elismeri.

       (2) A  más  államokban  bejegyzett  gépjárművek  és  pótkocsik  átléphetik  az  államhatárt  és közlekedhetnek a romániai közutakon, amennyiben teljesítik a közúti forgalomról Bécsben 1968. november 8-án megkötött, Románia által a 318/1980. számú elnöki rendelettel ratifikált nemzetközi megállapodásban előírt műszaki feltételeket,  de  csak  a  gépjárműbalesetekkel  okozott  károkkal  kapcsolatos  polgári felelősség-biztosításuk időtartama alatt.

       (3)  Hatályát veszítette.

       (4) A más államban bejegyzett, romániai székhellyel vagy lakhellyel rendelkező személyek által birtokolt  gépjárművek és pótkocsik az országba való bevezetésüket követő legtöbb 90 napos időszak alatt vezethetők a közutakon, amennyiben rendelkeznek a forgalmi balesetekkel okozott károkkal kapcsolatos polgári felelősségbiztosítással.

       (5)  A  romániai  állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező  személyek  bejegyezhetik  gépjárművűket  vagy pótkocsijukat a tartózkodási helyük szerint illetékes hatóságnál.

       (6)  Az (2) bekezdésben  említett  megállapodást  nem  aláírt  államokban  bejegyzett  gépjárművek kötelesek hátsó részükön viselni a bejegyzést végző állam megkülönböztető jelzését.

       83. cikkely - (1) A Következő hatóságok által kiadott nemzeti jogosítvánnyal rendelkező személyek vezethetnek a romániai közútakon, ha megfelelnek a (20) cikkely és a (23) cikkely(1) bekezdésében megszabott feltételeknek:

      (a) a Közúti forgalomra vonatkozó egyezményt aláíró országok, a (82) cikkely (2) bekezdésének megfelelően

      (b) az Európai Únió országai

      (c) azok az országok, amelyekkel Románia kölcsönös jogosítvány elismerési szerződést kötött

       (2) Azon államok által kiadott jogosítvánnyal rendelkező személyek, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdésben felsorolt államok közé, csak akkor vezethetnek  gépjárművet Romániában, ha nemzetközi jogosítvánnyal is rendelkeznek .

       (3) Az  (1) bekezdésben felsorolt államok által kiadott nemzeti jogosítványokat, vagy amelyeket Románia egyoldalúan elismer, ha cimzettjeiknek Romániában van állandó vagy ideiglenes lakhelyük, be lehet váltani megfelelő román iratokra, a  közigazgatási  és  belügyminiszternek  a  Románia Hivatalos Közlönye  I. Részében közzéteendő rendeletének megfelelően.

 

VI. FEJEZET

Bűncselekmények és büntetések

 

       84. cikkely - A közúti forgalomról szóló rendelkezések valamely bűncselekmény elemeit összesítő be nem tartása bűnügyi felelősséget von maga után, és e sürgősségi rendelet szerint büntetik.  

       85. cikkely - (1) Be nem jegyzett vagy nyilvántartásba nem vett gépjármű, illetve villamos közúti forgalomba helyezése vagy vezetése 1 évtől 3 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.

       (2) Hamis rendszámmal rendelkező gépjármű vagy villamos közúti forgalomba helyezése vagy vezetése 1 évtől 5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.

       (3) Be nem jegyzett vagy nyilvántartásba nem vett, illetve hamis rendszámmal ellátott pótkocsi vontatása 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy bírsággal sújtandó.

       (4) Olyan gépjármű közúti vezetése vagy pótkocsi vontatása, amelynek rendszámtábláit visszavonták, illetve  romániai  közlekedési joggal nem rendelkező, más államban bejegyzett jármű közúti vezetése  6 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.

       86. cikkely - (1) Valamely gépjármű vagy villamos közúti vezetése hajtási jogosítványt nem birtokló személy által - 1 évtől 5 évig terjedő börtönnel büntetendő.

       (2) Valamely gépjármű vagy villamos közúti vezetése olyan személy által, akinek a hajtási jogosítványa nem felel meg az illető jármű kategóriájának vagy alkategóriájának, illetve akinek a hajtási jogosítványát visszavonták  vagy  érvénytelenítették,  vagy  vezetési  jogának  gyakorlását  felfüggesztették,  vagy  nem rendelkezik vezetési joggal Románia területén - 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel vagy bírsággal büntetendő.

        (3) A (2) bekezdésben előírt büntetéssel sújtandó az a személy is, aki tudatosan rábízza a jármű vagy a villamos közúti vezetését az (1) és (2) bekezdésben említett helyzetek valamelyikében levő személyre vagy valamely elmebeteg, illetve alkohol, kábító anyagok vagy készítmények, valamint ilyen hatású gyógyszerek befolyása alatt álló személyre.

       87. cikkely - (1) Valamely gépjármű vagy villamos közúti vezetése olyan személy által, aki esetében a vér alkoholtöménysége meghaladja a 0,80 g/l-t - 1 évtől 5 évig terjedő börtönnel büntetendő.

       (2) Az (1) bekezdésben említett büntetéssel szankcionálandó az a személy is, aki gépjárművet vagy villamost vezet, és kábító anyagok vagy készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek hatása alatt található.

       (3)  A  kábító  anyagok  és  készítmények,  illetve  az  ilyen  hatású  gyógyszerek  csoportját  az Egészségügyi Minisztérium állapítja meg, ezek jegyzékét pedig közzéteszik a Monitorul Oficial al României I. Részében.

       (4) Ha az (1) és (2) bekezdésben említett valamely helyzetben levő személy tömegszállítást vagy veszélyes  áru-,  illetve  anyagszállítást  végez,  vagy  a  hajtási  jogosítvány  elnyerése  érdekében  szükséges gyakorlati oktatás, illetve gyakorlati vizsgázás folyamatában található, a büntetés 2 évtől 7 évig terjedő börtön.

       (5)  Annak elutasítása  a  gépjármű-  vagy villamosvezető,  illetve  a  hajtási  jogosítvány  elnyerése érdekében szükséges gyakorlati oktatást  lebonyolító  oktató  vagy  a  gyakorlati  vizsgáztatást  lebonyolító illetékes hatósági vizsgáztató által, hogy alávesse magát az alkohol-meghatározást vagy a kábító anyagok vagy  készítmények,  illetve  ilyen  hatású  gyógyszerek  fogyasztásának  meghatározását  célzó  biológiai próbavételnek vagy a kilélegzett levegő tesztelésének, nemkülönben az ellenszegülés e műveleteknek vagy a kibúvás alóluk - 2 évtől 7 évig terjedő börtönnel büntetendő.

       88. cikkely  -  (1) A biológiai próbavételt engedélyezett járóbeteg-kezelő szakegységben vagy törvényszéki orvostani intézményekben, kizárólag a közúti rendőrség képviselőjének jelenlétében végzik.

       (2) Az alkoholtöménység vagy kábító anyagok vagy készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek szervezetben való jelenlétének meghatározását engedélyezett törvényszéki orvostani intézményekben végzik, az Egészségügyi Minisztérium által kidolgozott metodológiának megfelelően.

        (3) Az alkohol kilélegzett levegőben való jelenlétének vagy a kábító anyagok vagy készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek szervezetben való jelenlétének előzetes meghatározását - igazolt műszaki eszközök segítségével - a közúti rendőrség végzi.

       (4) Az alkoholtöménység kilélegzett levegőben való meghatározását - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközök segítségével - a közúti rendőrség végzi.

       (5) Valamely gépjárművet vagy villamost vezető azon személy, akit a közúti rendőr igazolt műszaki eszközzel tesztelt, és a kilélegzett levegőben 0,40 mg/l-ig terjedő alkoholtöménységgel azonosított, a vér alkoholtöménységének meghatározása céljából kérheti a biológiai próbavétel elvégzését az (1) bekezdésben említett egészségügyi egységekben vagy intézményekben.

       (6) Valamely gépjárművet vagy villamost vezető azon személy, akit a közúti rendőr igazolt műszaki eszközzel  tesztelt,  és  a  kilélegzett  levegőben 0,40  mg/l-t  meghaladó alkoholtöménységgel azonosított, kötelezően alá kell vesse magát a biológiai próbavételnek vagy valamely hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközzel való tesztelésnek.

       (7)  Azon  gépjármű-  vagy  villamosvezetőket,  akiket  a  forgalomban  valamely  igazolt  műszaki eszközzel teszteltek, és a biológiai termékeikben kábító anyagok vagy készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszer jelenlétét mutatták ki, kötelezően biológiai próbavételnek vetik alá.

       89. cikkely - (1) A baleset helyszínének a helyszíni vizsgálatot végző rendőrség beleegyezése nélküli elhagyása  az  egy  vagy  több  személy  megölésével  vagy  testi  épségének,  illetve  egészségének megkárosításával járó balesetben részt vevő járművezető, gyakorlati oktatást lebonyolító oktató vagy az illetékes hatóság - a hajtási engedély elnyerése érdekében tett gyakorlati vizsga folyamatában található vizsgáztatója által,  nemkülönben ha a baleset bűncselekmény következménye  -  2 évtől  7 évig terjedő börtönnel büntetendő.

       (2) Az (1) bekezdésben említett büntetéssel sújtandó valamely személy azon cselekedete is, amely az egy vagy több személy megölésével vagy testi épségének, illetve egészségének megkárosításával járó baleset helyének, illetve nyomainak - a helyszíni vizsgálatot folytató csoport beleegyezése nélküli - módosítására vagy törlésére irányul.

         (3) Nem képez bűncselekményt azon járművezető cselekedete, aki más szállítóeszköz hiányában saját maga szállítja  a  sebesült  személyeket  a  szükséges  orvosi  ellátást  nyújtó  legközelebbi  egészségügyi egységhez, ahol ismerteti a speciális regiszterbe bevezetendő személyazonossági adatait és a vezetett jármű rendszámát, amennyiben azonnal visszatér a baleset helyszínére.

       (4) Nem képezi a baleset helyszínének elhagyása bűncselekményét az elsőbbségi rendszerű jármű vezetőjének cselekedete, amennyiben azonnal értesíti a rendőrséget, és a küldtetés befejezését követőn jelentkezik  - a ténymegállapító dokumentumok kiállítása céljából - a baleset színhelye szerint illetékes rendőrségi egység székhelyén.

       (5) Nem képez bűncselekményt a baleset helyszínének elhagyása, amennyiben az áldozat elhagyja a tett helyszínét, a járművezető pedig azonnal értesíti az eseményről a legközelebbi rendőrségi egységet.

       90. cikkely - (1) A járművezető vagy az oktatási folyamatban levő oktató, illetve a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében tett gyakorlati vizsgát lebonyolító illetékes hatósági vizsgáztató azon cselekedete, hogy alkoholt, kábító anyagokat vagy készítményeket, illetve ilyen hatású gyógyszereket fogyasszon az egy vagy több  személy  megölésével  vagy  testi  épségének,  illetve  egészségének  megkárosításával  járó  baleset bekövetkezésétől a biológiai próbavételig vagy valamely hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközzel való teszteléséig, vagy ezen készítmények kilélegzett levegőben való jelenlétének - engedélyezett műszaki eszközzel történő - meghatározásáig - 1 évtől 5 évig terjedő börtönnel büntetendő.

       (2) Nem képez bűncselekményt a kábító anyagokhoz vagy készítményekhez hasonló hatású gyógyszerek fogyasztása a forgalmi balesetek bekövetkezése után és a rendőrség helyszíni kiszállásáig, ha a gyógyszert engedélyezett orvosi személyzet adagolja, és ezt megköveteli a gépjárművezető egészségi állapota vagy testi sérülése.

       91. cikkely – Az orvosi vizsgát végző engedélyezett orvosi szakrendelő mulasztása, ha egy személyt gépjármű vagy villamos-vezetésre alkalmatlannak találtak, amennyiben nem közli ezt a rendőrséggel, ha egy  vagy  több  személy  halálával  vagy  testi  épségének,  illetve  egészségének megkárosításával járó balesetnek a gépjárművezető egészségi állapota miatti bekövetkezése esetén  -  pénz bírsággal büntetendő.

       92. cikkely - (1) A jelzőtáblák, jelzőlámpák vagy közúti létesítmények szándékos eltulajdonításának, megsemmisítésének, megrongálásának, illetve használhatatlan állapotba hozatalának vagy akadályok úttesten való létrehozásának cselekedete 6 hónaptól 2 évig terjedő börtönnel vagy bírsággal büntetendő.

       (2) Az (1) bekezdésben említett büntetéssel sújtandó a közúti jelzőeszközök elhelyezése vagy azok pozíciójának módosítása az illetékes hatóságok által kibocsátott engedély nélkül, mely cselekedet a forgalmi résztvevők megtévesztéséhez vezet.

       (3) Engedélyezetlen közúti versenyek szervezése vagy ezeken - jármű- vagy állatvezető minőségben - való részvétel 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönnel vagy bírsággal büntetendő.

       (4) A (3) bekezdésben említett büntetéssel sújtandó a közút szándékos lezárása, amennyiben ezzel veszélyeztetik a forgalom biztonságát vagy sértik a többi forgalmi résztvevő szabad közlekedési jogát.

       (5) Valamely veszélyes árut vagy anyagot szállító jármű felügyelet nélküli elhagyása a közút felületén 3 évtől 7 évig terjedő börtönnel büntetendő.

       93. cikkely - (1) A járművek, pótkocsik vagy villamosok műszaki ellenőrzésével vagy időszakos műszaki vizsgálatával, illetve a javításokkal vagy a műszaki beavatkozásokkal kapcsolatos feladatkörnek az ilyen feladatkörrel rendelkező személyek általi hiányos ellátása vagy ellátásának elmulasztása, amennyiben a jármű  műszaki  állapota  valamely  személy  megölésével  vagy  testi  épségének,  illetve  egészségének megkárosításával járó balesethez vezetett - a büntető törvény szerint büntetendő.

       (2) Baleset nyomait viselő gépjárműnek a rendőrség kibocsátotta engedély nélküli javítása 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönnel vagy bírsággal büntetendő.

A békés baleset megállapítást lehetővé tevő törvény megejelenésekor , a javítási igazolást a biztosító társaság is kiadhatja.

       94. cikkely - (1) Építkezési, módosítási vagy rehabilitációs munkálat végrehajtása a közúton vagy valamely építmény, hirdető- vagy reklámtábla elhelyezése a közút övezetében a törvény feltételei között kibocsátott építkezési engedély nélkül - 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel vagy bírsággal büntetendő.

       (2) Az (1) bekezdésben említett büntetéssel sújtandó az a személy is, aki nem tartja be a törvény feltételei között kibocsátott építkezési engedélyben - a közút övezetében elhelyezendő építmények esetében a közúthoz való forgalmi hozzáférésre - megállapított feltételeket.

       (3) A vasútkezelő által felhatalmazott azon személy, aki nem foganatosít megfelelő intézkedéseket a vasúti átjárók jelzése tekintetében - 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönnel vagy bírsággal büntetendő.

       (4)  A (3)  bekezdésben említett  büntetéssel  sújtandó  valamely  közút  kezelője  vagy  az  úttesten végzendő munkálatok kivitelezője által engedélyezett azon személy is, aki nem foganatosít megfelelő intézkedéseket a közutakon jelentkező akadályok vagy munkálatok jelzése tekintetében, amennyiben e mulasztása emberáldozatot vagy anyagi károkat követelő forgalmi baleset bekövetkezéséhez vezetett.

 

VII. FEJEZET

Felelősség kihágások esetében

 

       95.  cikkely - (1)  Az  e  sürgősségi  rendelet - bűncselekmény elemeit  összesítőktől eltérő rendelkezéseinek megszegése kihágást képez, és főszankcióként figyelmeztetéssel vagy bírsággal sújtandó, továbbá,  az  esetnek  megfelelően,  a 88.  cikkely (2)  bekezdésében  említett  kihágási  mellék-büntetések valamelyikével.

        (2) A figyelmeztetés a kihágás elkövetőjének szóbeli vagy írásbeli megintéséből áll, melyet a törvényi előírások betartásának ajánlása kísér.

       (3) Hatályát vesztette.

       (4) Az (1) bekezdésben említett büntetéseket úgy természetes, mint jogi személyek esetében állapítják meg és alkalmazzák.

       96. cikkely - (1) A kihágásokra kiszabott mellékbüntetések célja valamely veszélyhelyzet elhárítása vagy a törvény tiltotta más cselekmények elkövetésének megelőzése, és ugyanazzal a jegyzőkönyvvel alkalmazzák, amellyel a bírság vagy a figyelmeztetés főszankcióját alkalmazták.

       (2) A mellékbüntetések a következők:

       a) büntetőpontok alkalmazása;

       b) a vezetési jog gyakorlásának korlátozott időtartamra való felfüggesztése;

       c)  az  e  sürgősségi  rendeletben  említett  kihágások  elkövetésére  rendeltetett  vagy  használt  javak elkobzása;

       d) a jármű immobilizálása;

       e) a jármű bejegyzésének vagy nyilvántartásba vételének hivatalból történő törlése a 17. cikkely (2) és (4) bekezdésében említett esetekben;

       f) hatályát vesztette.

       (3) Valamely forgalmi szabály megszegése esetén a főszankció vagy, az esetnek megfelelően, a (2) bekezdés c), d) és f) pontjában előírt kihágási mellékbüntetés valamelyikének alkalmazása mellett, a 108. cikkely (1) bekezdésében említett esetekben, még 2, 3, 4 vagy 6 büntetőpontot is alkalmaznak.

       (4). 15 büntetőpont halmozása esetén a vezetési jog gyakorlásának felfüggesztését a hajtási jogosítvány címzettjének lakhelye vagy, az esetnek  megfelelően,  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  megyei vagy Bukarest municípiumi közúti rendőrség vezetője rendeli el.

       (5) Az elkobzást - a kihágást megállapító jegyzőkönyv révén - a közúti rendőrség rendeli el, a bírság alkalmazásával egyidejűleg.

       (6) Elkobzásnak alávetettek:

       a)  a 32.  cikkely (2)  bekezdésében említettektől  eltérő  gépjárművekben  tartott,  szerelt  és  használt speciális figyelmeztető hang- és fényjelző eszközök;

       b) a forgalom felügyeletét biztosító eszközök helyes működését zavaró berendezések;

       c) a járművekre szerelt és a hatályos szabványoknak meg nem felelő rendszámtáblák;

       d) az állati vontatású járművek, amennyiben számukra behajtási tilalommal ellátott közúton vagy a helyi közhatóságok által megállapítottaktól eltérő útvonalon közlekednek.

       (7) Valamely jármű lefoglalása ennek az úttestről való eltávolításával - az útpadkára való vagy az útszélhez minél közelebbi kihelyezésével -, illetve valamely műszaki berendezés vagy más rögzítő eszköz használatával történő mozgásképtelenné tételével valósul meg.

       (8) Valamely jármű immobilizálását a 117. cikkely (1) bekezdésében említett cselekmények egyikének a vezetője általi elkövetése következtében a közúti rendőrség rendeli el.

97. cikkely - (1) A közúti rendőr, az e sürgősségi rendeletben említett esetekben, a kihágási szankciók mellett a következő műszaki-adminisztratív intézkedések valamelyikét is elrendeli:

       a) a hajtási jogosítvány és/vagy a forgalmi engedély, illetve a nyilvántartási bizonyítvány vagy, az esetnek megfelelően, ezek helyettesítő tanúsítványának visszatartása;

       b)  a  hajtási  jogosítvány,  a  forgalmi  engedély,  illetve  a  nyilvántartási  bizonyítvány  vagy  a rendszámtáblák visszavonása;

       c) a hajtási jogosítvány érvénytelenítése;

       d) a szabálytalanul várakozó járművek elszállítása;

       (2) A hajtási jogosítvány vagy a forgalmi engedély, illetve a nyilvántartási bizonyítvány visszatartását a  cselekmény megállapításával  egyidejűleg  a  közúti  rendőr  végzi,  kibocsátva  a  címzett  számára  egy közlekedési jogot biztosító vagy nem biztosító helyettesítő tanúsítványt.

       (3) Azon időszak, amelyben a hajtási jogosítvány címzettjétől megvonják a gépjármű-vagy villamos-vezetési jogot, a 96. cikkely (2) bekezdése b) pontjának rendelkezései értelmében felfüggesztési időszaknak minősül.

       (4) A hajtási jogosítvány visszavonását a közúti rendőrség rendeli el, amennyiben a címzettjét egy járóbeteg kezelő szakegység a közúton való járművezetésre alkalmatlannak nyilvánította.

       (5)  A  hajtási  jogosítvány  érvénytelenítését  a 114.  cikkelyben  említett  cselekmények  egyikének elkövetési helye szerint illetékes közúti rendőrség rendeli el.

       (6) Az adminisztratív intézkedések alkalmazási eljárását a szabályzattal állapítják meg.

       98.  cikkely - (1)  A  kihágásokért járó  bírságokat  az  alkalmazott  büntetőpontok  számának  értéke  által meghatározott összegben állapítják meg.

       (2) Értéke szempontjából egy büntetőpont a kormányhatározattal megállapított országos minimális bruttó alapbér 10%-át képezi.

       (3) Az e sürgősségi rendeletben említett kihágások tekintetében szankcióosztályokat állapítanak meg, amelyeknek  megfelel  egy  adott  számú  büntetőpont,  a  cselekmények  súlyosságának  és  társadalmi veszélyességének függvényében.

       (4) A szankcióosztályok az alábbiak:

       a) I. osztály - 2 vagy 3 büntetőpont;

       b) II. osztály - 4 vagy 5 büntetőpont;

       c) III. osztály - 6 - 8 büntetőpont;

       d) IV. osztály - 9 - 20 büntetőpont;

       e) V. osztály - 21 - 100 büntetőpont.

       (5) Az V. szankcióosztályban említett kihágások jogi személyek tekintetében alkalmazandók.

       99.  cikkely - (1) Kihágást képeznek, és az I. szankcióosztályban említett bírsággal sújtandók a természetes személyek által elkövetett következő cselekmények:

       1.  valamely  gépjárműnek  indokolatlan  módón  legkevesebb 10  km/h-val  az  illető  útszakasz tekintetében megállapított kötelező minimális sebesség alatti vezetése;

       2. az irányváltozatási manőver jelzési kötelezettségének be nem tartása;

       3. a közúti forgalmi szabályok gyalogosok általi be nem tartása;

       4. a gépjármű tulajdonosa vagy felhasználója kötelezettségének nem teljesítése, hogy valamely forgalmi balesettől eltérő körülmények között történt károsodásról ténymegállapító dokumentumot igényeljen;

       5.  a  közúti forgalmi szabályok be nem tartása a katonai oszlopok, a szervezett csoportok és a díszkíséretek vezetői által;

       6. a hegyével lefelé és jobbra mutató, nyíl alakú, sárga vagy fehér közbeeső fényjelzés jelentésének be nem tartása, mely a változóirányú sávok esetében a zöld fény váltását jelzi;

       7. károsodott jármű vezetése a károsodást megállapító dokumentum kibocsátásától számított 30 napos határidőt meghaladón;

       8. a gépjármű utasainak azon kötelezettségének be nem tartása, hogy a közúton való közlekedés során biztonsági övet vagy hitelesített biztonsági berendezéseket viseljenek;

       9. a motorkerékpárok vagy mopedek utasainak azon  kötelezettségének nem teljesítése, hogy a közúton való közlekedés során hitelesített védősisakot viseljenek;

       10. a járművezető kötelezettségének nem teljesítése, hogy szabadon hagyja a villamos vonalát ennek közeledtekor, amennyiben az út egyetlen sávval rendelkezik;

       11. a forgalmi szabályoknak az állatokat vezetők általi tiszteletben tartásának elmulasztása;

       12.  azon  kötelezettség  elmulasztása,  hogy  alkalmazzák  a  megkülönböztető  jelzést  azokra  a gépjárművekre,  amelyeket  a  hajtási  jogosítvány  elnyerésétől  számított  egy  évnél  kevesebb  vezetési gyakorlattal rendelkező személyek vezetnek;

       13. a jármű kormányozó eszközének vezetés közbeni szabadon engedése;

       14. az utasokra háruló kötelezettségek nem teljesítése a járművekben tartózkodásuk alatt;

       15. a jelzőlámpa sárga színű fényjelzése jelentésének be nem tartása;

       16. olyan jármű vezetése, amelynek rendszámtáblái megrongálódtak, mocskosak vagy jéggel, illetve hóval borítottak, gátolva a rendszám-azonosítást;

       17. olyan jármű vezetése, amelynek rendszámtábláira fóliát vagy más berendezést alkalmaztak, lehetetlenné  téve  ezáltal  a  rendszám  leolvasását,  vagy  rendszámtáblái  nem  felelnek  meg  a  hatályos szabványoknak;

       18. olyan jármű közúti vezetése, melynek a 102. cikkely (3) bekezdése b) pontjában említettektől eltérő műszaki  meghibásodása  van,  illetve  egy  vagy  több  karosszériaeleme  hiányzik  vagy  láthatóan megrongálódott.

       (2) Az (1) bekezdésben említett kihágási bírság azon gépjármű- vagy villamosvezetőre is alkalmazandó, aki a 108. cikkely (1) bekezdése a) pontja értelmében 2 büntetőponttal sújtandó cselekményt követ el.

       100.  cikkely - (1)  Kihágást képeznek, és a II.  szankcióosztályban  említett  bírsággal  sújtandók  a természetes személyek által elkövetett következő cselekmények:

       1. Románia államhatárainak átkelő pontjain a határrendőrök, a Honvédelmi Minisztérium forgalmi irányítói, a vasúti közegek, a közúti munkálatok övezetében a forgalom irányítására kijelölt személyzet, az iskolai forgalmi csoportok, valamint a világtalanok jelzéseinek be nem tartása;

       2. a figyelmeztető hangjelző eszközök használati szabályainak be nem tartása a járművezetők által, kivéve a 32. cikkely (2) bekezdése a) és b) pontjában említett gépjárművek vezetőit;

       3. a kötelező jelzőtáblák és útburkolati jelek jelentésének be nem tartása;

       4. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a törvényben előírt határidőn belül a hajtási jogosítványról vagy a forgalmi engedélyről, illetve a nyilvántartási bizonyítványról másodpéldányt igényeljen az illetékes  hatóságtól,  amennyiben ezeket lopottnak, elvesztettnek vagy megrongálódottnak nyilvánították, vagy ezek formai és tartalmi szempontból már nem felelnek meg a hatályos okmányoknak;

       5.   a   gépjárművezetés   gyakorlati   oktatására   szánt   gépjárművek   tekintetében   a   hatályos szabályozásokban előírt sajátos felszereltség hiánya;

       6. olyan gépjármű vezetése, amelyre a forgalmi engedélyben vagy a nyilvántartási bizonyítványban előírttól  eltérő  méretű  vagy  eltérő  jellemzőkkel  rendelkező  gumiabroncsokat  szereltek,  vagy  ezek  a megengedett határon túlmenően használtak;

       7. olyan gépjármű vezetése, amely közlekedés vagy várakozás közben meghaladja a megengedett törvényes határt a hang-, illetve a kipufogógáz-kibocsátás tekintetében;

       8. a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében végzendő gyakorlati képzés vagy vizsga tekintetében a közúti rendőrség által kijelölt közlekedési útszakaszok be nem tartása;

       9. az egyetlen sorban történő közlekedés kötelezettségének be nem tartása - függetlenül a közlekedési iránytól - azon útkereszteződésekben, amelyekben villamosok is közlekednek, és a villamos vonala szabadon hagyásának elmulasztása, amennyiben a jobb sín és a járda közötti szakasz nem teszi lehetővé a két sorban való közlekedést;

       10. olyan természetű tevékenységek végrehajtása a járművezető által, amelyek elvonják figyelmét a vezetéstől, valamint hangkibocsátó berendezések olyan hangfokon való működtetése, amely befolyásolja a saját, illetve a többi forgalmi résztvevő biztonságos közlekedését;

       11. a motorkerékpárok és a mopedek vezetőire háruló azon kötelezettség be nem tartása, hogy napközben működtessék a tompított fényszórót a közúti közlekedésük során;

       12. a fényvisszaverő-fluoreszkáló védő-figyelmeztető felszerelés viselésének elmulasztása a közúti munkálatokat végző személy vagy a átjárót biztosító vasúti közeg által;

       13.  olyan  gépjármű  vezetése,  amely  nincs  ellátva  hitelesített  elsősegélynyújtási  egészségügyi készlettel, fényvisszaverő háromszögekkel és tűzoltókészülékkel;

       (2) Az (1) bekezdésben említett kihágási bírság azon gépjármű- vagy villamosvezetőre is alkalmazandó, aki a 108. cikkely (1) bekezdése b) pontja értelmében 3 büntetőponttal sújtandó cselekményt követ el.

       (3) Kihágást képeznek, és a II. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 30 napos időszakra   történő   felfüggesztésének   kihágási   mellékbüntetésével   sújtandók   a   gépjármű-   vagy villamosvezetők által elkövetett következő cselekmények:

       a) a vörös fényt mutató jelzőlámpánál vagy a vasúti átjáróknál álló járműoszlop megelőzése;

       b)  az  áthaladási  elsőbbség  megadásának  elmulasztása  a  gépjármű  vagy  villamos  közlekedési irányában található, a közutat speciálisan berendezett és jelzett helyen szabályosan átszelő gyalogosoknak;

       c) az áthaladási elsőbbség megadásának elmulasztása az erre jogosult járműveknek;

       d) a jelzőlámpa vörös színű jelzése jelentésének be nem tartása;

       e) az előzésre vonatkozó szabályok be nem tartása;

       f) a szolgálati feladatkörét ellátó közúti rendőr jelzéseinek és utasításainak be nem tartása;

       g) a rendőrségen való jelentkezésnek elmulasztása, amennyiben csak anyagi károkkal járó baleset történt, kivéve a 79. cikkely (2) bekezdésében előírt esetekben.

       101. cikkely  -  (1) Kihágást képeznek, és a III. szankcióosztályban említett bírsággal sújtandók a természetes személyek által elkövetett következő cselekmények:

             1. valamely gépjármű vezetése lejárt érvényességű hajtási engedéllyel;

2. hatályát vesztette;

             3. valamely gépjármű vezetése olyan romániai lakhellyel rendelkező személy által, aki a törvényben előírt határidőben nem váltotta be a más államban szerzett hajtási jogosítványát;

4.  a  gépjármű  vagy  pótkocsi  forgalmi  engedélye  vagy  nyilvántartási  bizonyítványa  beváltási kötelezettségének nem teljesítése a törvényben előírt esetekben;

5.  az  ellentétes  irányból  közlekedő  járművel  szemben  való  elégséges  oldaltávolság  tartásának elmulasztása;

6. a tiltó, korlátozó vagy ideiglenes jellegű jelzőtáblák és útburkolati jelek tiszteletben tartásának elmulasztása, kivéve a behajtást vagy előzést tiltókat, amelyek más szankcióosztályba tartoznak;

7.  azon  kötelezettség  be  nem  tartása,  hogy  megengedjék  az  útkereszteződésben  rekedt  jármű vezetőjének az útkereszteződés elhagyását;

             8. a kerékpárok és mopedek közlekedési szabályainak be nem tartása;

             9. a sebesség csökkentésének elmulasztása a szabályzatban említett esetekben;

10. más színű vagy intenzitású fények, más fények, más figyelmeztető hangjelző berendezések vagy tartozékok  szerelése,  illetve  nem  hitelesített  módosítások  végrehajtása  gépjárművek,  pótkocsik  vagy villamosok tekintetében;

11. olyan gépjárművel, pótkocsival vagy villamossal való közlekedés, amelynek kivilágítási vagy figyelmeztető hangjelzési rendszere meghibásodott, illetve ezek hiányoznak;

12.  földalatti   átkelőkben   vagy   alagutakban  bekövetkezett  akaratlan  immobilizálás  esetén alkalmazandó szabályok be nem tartása;

13.  személyek  vagy  tárgyak  járműben,  illetve  járművön  való  szállítása  esetén  alkalmazandó szabályok be nem tartása;

14. a gépjárművek vagy villamosok nyitott ajtókkal való elindítása, nyitott ajtókkal való közlekedése, illetve ezek menet közbeni kinyitása; az álló vagy várakozó gépjármű ajtóinak kinyitása, a többi forgalmi résztvevő biztonságos közlekedésének veszélyeztetését elkerülő bebiztosítás végrehajtása nélkül;

15. a tömegszállításra rendeltetett gépjárművek megállítása az ilyenként jelzett megállóktól eltérő helyen;

              16. a forgalmi sávokon való közlekedés szabályainak be nem tartása;

17. kétkerekű járművek közutakon való vezetése oly módon, hogy nem biztosított mindkét kerék érintkezése az úttesttel.

18. a gépjárművezető azon kötelezettségének be nem tartása, hogy legyenek nála a 35. cikkely (2) bekezdésében előírt okmányok;

       (2) Az (1) bekezdésben említett kihágási bírság azon gépjármű- vagy villamosvezetőre is alkalmazandó, aki a 108. cikkely (1) bekezdése c) pontja értelmében 4 büntetőponttal sújtandó cselekményt követ el.

       (3) Kihágást képeznek, és a III. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 60 napos időszakra   történő   felfüggesztésének   kihágási   mellékbüntetésével   sújtandók   a   gépjármű-   vagy villamosvezetők által elkövetett következő cselekmények:

a) az elsőbbségre, illetve az előzésre vonatkozó szabályok be nem tartása, vagy a jelzőlámpa vörös fényénél való átkelés, amennyiben ezen cselekmények valamely jármű megsérülésével vagy más anyagi károkkal járó forgalmi balesethez vezettek;

              b) a közút valamely szakaszára kirótt ideiglenes közlekedési tilalom megszegése;

c) valamely hivatalos járműoszlop elhaladásakor alkalmazandó forgalmi szabályok be nem tartása, vagy ilyen oszlopba történő beékelődés;

d) az elentétes irányú forgalmi sávon való közlekedés, a szabályosan végrehajtott előzési manőver kivételével.

       102. cikkely -  (1) Kihágást képeznek, és a IV. szankcióosztályban említett bírsággal sújtandók a természetes személyek által elkövetett következő cselekmények:

1.  műszakilag  meg  nem  felelő  vagy  lejárt  érvényességű  műszaki  vizsgával  rendelkező  jármű közutakon történő vezetése;

2. hatályát vesztette;

             3. nyilvántartásba nem vett állati vontatású jármű vezetése;

4.  a  járművek  nyilvántartóból  való  törlésének  elmulasztása  a  törvényben  előírt  esetekben  és határidőkben;

5. tömegszállításra vagy áruszállításra rendeltetett valamely gépjármű szakmai igazolvány nélküli vezetése;

             6. az időszakos orvosi kivizsgálás elvégzésének elmulasztása;

7. hatályát vesztette;

8. két nemzeti hajtási jogosítvány egyidejű bírlalása, amelyek közül egyiket egy idegen illetékes hatóság bocsátott ki;

9. plakátok vagy felíratok ragasztása jelzőtáblákra vagy forgalmi jelzésként szolgáló berendezésekre, ideértve ezek tartószerkezetét is;

10.  speciális  hang-  vagy fényjelző eszközök bírlalása,  telepítése  vagy  közúti  forgalomban való használata olyan gépjárművek tekintetében, amelyek nem rendelkeznek ilyen joggal;

11. a sebességmérő berendezések helyes működését zavaró eszközök bírlalása, telepítése vagy közúti forgalomban való használata;

12. a speciális hang- vagy fényjelző eszközök indokolatlan használata az elsőbbségi közlekedési rendszerű gépjárművek vezetői által;

             13. hatályát vesztette;

14. valamely gépjármű vezetésével megbízott személy adatai - közúti rendőrségi kérésre történő közlésének megtagadása a jármű tulajdonosa vagy használója által;

15. a tömegszállítást vagy áruszállítást végző járművezetőkre háruló kötelezettségek teljesítésének elmulasztása;

              16. az állati vontatású járművek vezetőire háruló kötelezettségek be nem tartása;

              17. a 74. cikkely rendelkezéseinek be nem tartása az autópályákon való közlekedés tekintetében;

18. hatályát vesztette t;

19. áru- vagy személyszállítás lebonyolítása olyan gépjárművel és pótkocsival, amelyek próba jellegű engedély alapján közlekednek;

20. próba jellegű engedély alapján közlekedő valamely gépjármű vezetése az engedély címzettjének székhelye szerinti megyén vagy Bukarest municípiumon kívül;

21. a változóirányú sávok jelzésére telepített berendezések piros fényű jelzése jelentésének be nem

tartása;

22. a forgalmi résztvevők ellen illetlen gesztusok végrehajtása, szidalmazás, sértő vagy vulgáris szavakkal való illetés a járművezetők és utasaik által;

23. tárgyak, anyagok vagy, az esetnek megfelelően, járművek közutakon való eldobása, hátrahagyása vagy elhagyása;

24. a járművek vontatására vonatkozó szabályok be nem tartása;

25. indokolatlan módon nem jelentkezni a megállapított határidőben azon közúti rendőregységnél, amelyhez forgalmi résztvevői, gépjármű-tulajdonosi vagy felhasználói minőségével kapcsolatos bármely probléma orvoslása céljából volt meghívva;

26. korszerűsített közutakra való behatolás olyan járművel, amelynek kerekein vagy karosszériáján az úttestre lerakodó sár található, illetve amelyből a forgalom biztonságát veszélyeztető készítmények, anyagok vagy termékek esnek ki vagy szivárognak;

              27. 12 évesnél fiatalabb gyermekek vagy állatok szállítása a járművek első ülésein;

28. a 3,5 tonna megengedett maximális össztömeget meghaladó gépjármű vezetése jéggel, hóval borított vagy síkos utakon, kerékláncok vagy más hitelesített csúszásgátló felszerelések alkalmazása nélkül;

29. a gépjármű hátsó részén a forgalmi bejegyzést végző állam megkülönböztető jele alkalmazásának elmulasztása, amennyiben a bejegyzést olyan állam végezte, amely nem részes fele a közúti forgalomról szóló megállapodásnak;

              30. hatályát vesztette;

              31. a vasúti átjárók előtt felszerelt határméreti kapuk megütése, megrongálása vagy kikerülése;

32.  a  közutak felüljáróinak  a  megfelelően  jelzett  szabad  átkelési  határméret  be  nem  tartásával eredményezett megütése és/vagy megrongálása;

33. olyan hang alapú riasztóberendezés telepítése gépjárműre, amelynek folytonos jelzési időtartama meghaladja az egy percet, intenzitása pedig túllépi a törvényben előírt hangküszöböt;

34. a jármű kategóriája szerinti megengedett sebességkorlát-jelzés feltüntetésének elmulasztása a tömegszállítást vagy áruszállítást végző jármű hátsó részén;

35. vegyi kezelések vagy fóliák alkalmazása a szélvédőre, a hátsó vagy oldalsó ablakra, az illetékes hatóság által hitelesítettak és/vagy engedélyezettek, illetve megfelelően jelzettek kivételével;

36. olyan plakátok, reklámok, felíratok vagy tartozékok alkalmazása a szélvédőre, a hátsó vagy oldalsó ablakra, amelyek a látási viszonyt a törvényesen megengedett határ alá szűkítik vagy tompítják, vagy akadályozzák, illetve csökkentik a kivilágítási és fényjelzőberendezések hatékonyságát vagy a rendszám leolvasását;

37. a veszélyes árukat vagy anyagokat szállító, illetve a túlsúlyos és/vagy túlméretezett járművek közúti forgalmára vonatkozó kötelezettségek megszegése.

38. A 801. cikkely (1) pontjában és a  81. cikkely (3) pontjában előírt közlési követelmény be nem tartása vagy a hibás vagy nem teljes adatok közlése.

       (2) Az (1) bekezdésben említett kihágási bírság azon gépjármű- vagy villamosvezetőre is alkalmazandó, aki a 108. cikkely (1) bekezdése d) pontja értelmében 6 büntetőponttal sújtandó cselekményt követ el.

       (3) Kihágást képeznek, és a IV. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 90 napos időszakra   történő   felfüggesztésének   kihágási   mellékbüntetésével   sújtandók   a   gépjármű-   vagy villamosvezetők által elkövetett következő cselekmények:

a) jármű vezetése szeszes italok befolyása alatt, ha a cselekmény - a törvény értelmében - nem minősül bűncselekménynek;

b) olyan jármű vezetése, amelynek fékrendszerében vagy kormányzási mechanizmusában - a közúti rendőrség és a Román Gépkocsi-lajstrom által közösen megállapított - súlyos műszaki meghibásodások állnak fenn;

c) a megállás megtagadása a vasúti átjáróknál, ha a sorompó vagy félsorompó le van engedve, illetve  leengedése folyamatban van, vagy ha a vörös fényjelzések és/vagy a hangjelzések működésben    vannak;
             d) hatályát vesztette;

e) az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása több mint 50 km/h-val, melyet - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítanak meg.

       103. cikkely - (1) A gépjármű-vezetési jog felfüggesztését elrendelik:

a) 30 napos időszakra,  amennyiben a hajtási  jogosítvány  címzettje 15 büntetőpontot  összesítő kihágásokat követett el;

b) 60 napos időszakra, amennyiben a hajtási jogosítvány címzettje a vezetési jog utolsó felfüggesztése lejártának időpontját követő 12 hónapban újból összesít legalább 15 büntetőpontot.

c) 90 napos időszakra, amennyiben a gépjármű- vagy villamosvezető tettét közforgalmi bűncselekményként kezelik, vagy egy olyan forgalmi baleset elkövetése esetén, amelyben egy személy meghalt vagy megsérült és a Törvényszék vagy az Ügyészség elrendelte a bűnvádi eljárás meg nem kezdését, ez alól való mentesítését vagy befejezését, ha az illető tettért a jelenlegi kormány rendelet előírja a vezetői jog felfüggesztését.

       (11) Az (1) bekezdés c) betűjénél említett esetben, a vezetői jog felfüggesztését a tett végrehajtásának helye szerinti illetékes közúti rendőrség vezetője rendeli el.

       (2)  Amennyiben a gépjármű- vagy villamosvezető  a  hajtási  jogosítvány  visszaszolgáltatásának időpontjától  számított 6 hónapon belül  újból  elköveti  a 100.  cikkely (3)  bekezdésében,  a 101. cikkely (3) bekezdésében és a 102. cikkely (3) bekezdésében említett cselekmények valamelyikét, a felfüggesztési időt újabb 30 nappal meghosszabbítják.

       (3) Az (1) és  (2) bekezdésben említett esetekben a vezetési jog felfüggesztésének határozatát a kihágás  elkövetőjét  nyilvántartó  közúti  rendőrségi  szolgálat  közli  a  címzettel,  az  utolsó  kihágás megállapításának időpontjától számított 10 napos határidőn belül.

       (4)  A  büntetőpontokat  a  kihágás  megállapításának  időpontjától  számított 6  hónap  leteltével semmisnek tekintik.

       (5) A vezetési jog felfüggesztése érvényteleníti az addig összesített valamennyi büntetőpontot.

       (6) Az (1) bekezdésben említett esetekben a kihágás elkövetője köteles - az írott értesítés átvételétől számított 5 napos határidőn belül - jelentkezni a lakhelye vagy, az esetnek megfelelően, tartózkodási helye szerint illetékes rendőrségi egységnél hajtási jogosítványának leadása céljából.

       (7) A kihágás elkövetőjének a (6) bekezdésben említett határidőben való jelentkezésének indokolatlan megtagadása maga után vonja a vezetési jog  (1) bekezdés a) és b) pontjában említett  felfüggesztési időszakának 30 nappal való meghosszabbítását.

       104.  cikkely  - A hajtási jogosítvány címzettjének indokolt kérésére a felfüggesztési időszakokat a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes megyei vagy Bukarest municípiumi közúti rendőrség vezetője vagy a Román Rendőr-főfelügyelőség keretében működő közúti rendőrség vezetője csökkenti, de 30 napnál nem kevesebbre, a szabályzatban előírt feltételek között.

       105. cikkely - (1) Kihágást képeznek, és az V. szankcióosztályban említett bírsággal sújtandók a jogi személyek által elkövetett következő cselekmények:

1. a közút vagy a vasúti átjárók hatályos szabványoknak megfelelő jelzésének elmulasztása vagy nem megfelelő jelzése; azon akadályok eltávolításának elmulasztása, amelyek gátolják a járművezetők látási viszonyát a vasúti átjárókon;

2. a közúti jelzőeszközök vagy az ilyen célú speciális berendezések elhelyezési kötelezettségének nem teljesítése;

3. a közút övezetében található akadályok vagy munkálatok - hatályos szabványoknak megfelelő jelzésének elmulasztása vagy nem megfelelő jelzése;

4. az úttest tartóssági állapota - a hatályos szabványoknak megfelelő - biztosításának elmulasztása, valamint az úttesten található akadályok eltávolítási intézkedései foganatosításának elmulasztása;

5.  olyan  berendezések  elhelyezése  a  közút  övezetében,  amelyek  a  közúti  jelzésként  szolgáló jelzőtáblákkal  vagy  berendezésekkel  összetéveszthetők,  illetve  ezek  láthatóságát  vagy  hatékonyságát korlátozó építmények vagy berendezések kivitelezése vagy más akadályok létrehozása;

6. közlekedési korlátozások bevezetése a közutakon az útkezelő engedélyezése és a közúti rendőrség véleményezése nélkül;

7. a közút övezetében végzett munkálatok elhelyezése és kivitelezése tekintetében a közútkezelő és a közúti rendőrség által megállapított határidők és feltételek be nem tartása;

8. azon kötelezettség be nem tartása a kivitelező vagy, az esetnek megfelelően, a kedvezményezett által, hogy az úttesten, az útpadkán vagy a járdán végzett munkálatok befejezése után a közutat legalább a kezdeti állapotába hozza;

9.  a  járművekkel  és  vezetőikkel  kapcsolatosan - a törvényes  szabályok  szerint -  rá  háruló kötelezettségek be nem tartása;

10.  annak  elmulasztása,  hogy  a  közúti  rendőrség  kérésére  határidőben  közölje  azon  személy azonossági adatait, akire közúti közlekedés céljából rábízta járművét;

11.  a  járművek forgalomba való beengedéséhez és forgalomban tartásához kötelező  specifikus ellátmányok hiánya;

12. a veszélyes árukat vagy anyagokat szállító, illetve túlsúlyos vagy túlméretezett gépjárművek közlekedési ideje alatti kíséretének nem biztosítása;

13. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a közút övezetében végzendő munkálatok kivitelező személyzetének fényvisszaverő-fluoreszkáló védő-figyelmeztető felszerelést biztosítsanak;

             14. tömegszállítási eszközök megállóinak elhelyezése a közúti rendőrség véleményezése nélkül;

15. az oktatási intézményekben tartandó forgalmi nevelési órák lefolytatási kötelezettségének be nem tartása;

16. kereskedelmi tevékenységek lebonyolítása járdán, útpadkán vagy úttesten, illetve - helységen kívül - a közút biztonsági övezetében;

17. valamely jármű bejegyzésének vagy nyilvántartásba vételének, a rendszámtáblák kibocsátásának, illetve a felhasználó azonosító adatai forgalmi engedélybe való beírásának indokolatlan megtagadása;

18. azon kötelezettség be nem tartása a jármű tulajdonosa vagy megbízott bírlalója által, hogy kérje az illetékes  hatóságtól  a  felhasználó  azonosító  adatainak  a  forgalmi  engedélybe  vagy  a  nyilvántartási bizonyítványba való bevezetését;

19. az engedélyezett versenyek szervezőire háruló kötelezettségek be nem tartása, hogy minden szükséges  intézkedést  meghozzanak a versenyek biztonságos lebonyolítása,  valamint  a  többi  forgalmi résztvevő védelme érdekében;

20.  azon  kötelezettség  be  nem  tartása  a  helyi  közhatóságok  által,  hogy  a  gyalogosok  és  a kerékpárosok számára, az állati vontatású járművek közlekedésére és a forgalom csillapítása érdekében forgalmi létesítményeket valósítsanak meg, valamint ezek jelzésének hiánya vagy nem megfelelő jelzése;

21. valamely tömegszállításra vagy áruszállításra rendeltetett jármű rábízása közúton való közlekedés céljából olyan gépjármű- vagy villamosvezetőre, aki nem rendelkezik szakmai igazolvánnyal;

22.  veszélyes  áruk  és  anyagok  szállításának  vagy  túlsúlyos,  illetve  túlméretezett  járművek mozgatásának elrendelése a törvény feltételei között kibocsátott speciális engedély nélkül, valamint az illetékes hatóság által megállapítottaktól eltérő útvonalak igénybevétele ezek lebonyolítására;

23. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a veszélyes áru- vagy anyagszállítmány kiindulási pontja szerint illetékes közúti rendőrséget értesítsék a megállapított útvonalról és a rendeltetési helységről;

24. azon kötelezettség be nem tartása a helyi közigazgatási hatóságok által, hogy mellékutakat rendezzenek be a 71. cikkely (2) bekezdésének feltételei között;

25. azon kötelezettség be nem tartása a közútkezelő vagy a helyi közhatóságok által, hogy forgalmi létesítményeket rendezzenek be vagy, az esetnek megfelelően, szüntessenek meg, a közúti rendőrséggel közösen megállapított határidőben;

26. az általános, övezeti vagy részletes urbanisztikai tervek alkalmazása a közútkezelő és a közúti rendőrség előzetes véleményezése nélkül;

27.  a  forgalmi  engedélyben  vagy  a  nyilvántartási  bizonyítványban,  illetve  a  járműazonossági könyvben eszközlendő módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó törvényi rendelkezések megszegése, valamint  forgalmi  balesettel  harmadik  feleknek  okozott  károk  tekintetében  polgári  felelősségbiztosítás létezése tulajdonos általi bizonyításának igénylése nélkül végrehajtani az időszakos műszaki vizsgálatot;

             28. a közút télen történő karbantartásának elmulasztása, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.

             29. A 801. cikkely (1) és a 81. cikkely (3) pontjaiban előírt közlési követelmény be nem tartása vagy a hibás vagy nem teljes adatok közlése.

       106. cikkely - (1) A felfüggesztési idő lejárta előtt a gépjármű- vagy villamosvezetőnek kötelezően jelentkeznie kell az őt nyilvántartó rendőrségen a forgalmi szabályok ismeretének ellenőrzése érdekében, a következők szerint:

        a) ha a jogosítványt ittas vezetésért, elssőbbségnél, előzésnél vagy a jelzőlámpa piros fényénél előírt szabályok be nem tartásáért tartották vissza, ha ezeknek anyagi károkkal járó baleset lett a következménye

       b) amikor a tettet bűncselekményként kezelték és a bíróság vagy az ügyész elrendelte a bűnügyi felelősség átváltását a Büntető törvénykönyv 91. cikkelyénél felsorolt adminisztratív büntetések valamelyikével

        c) amikor a 104. cikkelynek megfelelően kérte a vezetői jog felfüggesztés időszakának csökkentését

       (2) Az ellenőrzésen való sikertelen részvétel esetében a felfüggesztési időszakot meghosszabbítják 30 nappal, az (1) bekezdés (a) és (b) betűjénél előírt esetekben vagy ha nem jelentkezik a rendőrségen az előírt ismeretek ellenőrzésére.

       107. cikkely - A 100. cikkely (3) bekezdésében, a 101. cikkely (3) bekezdésében, a 102. cikkely (3) bekezdésében, a 103. cikkely (2) bekezdésében és a 106. cikkelyben   említett szankciók a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében gyakorlati képzésen részt vevő személyek oktatási folyamatában található attesztált oktató vagy a hajtási jogosítvány  elnyerése  érdekében  tett  gyakorlati  vizsga  lebonyolítási  folyamatában  levő  vizsgáztató tekintetében is alkalmazandók.

       108. cikkely - (1) Egy vagy több kihágás gépjármű- vagy villamos vezetők általi elkövetése maga után vonja, a pénzbírság szankciója mellett, egy bizonyos számú büntetőpont alkalmazását is, a következők
szerint:

a) 2 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

1. a távolsági fényszórók helytelen használata valamely, ellentétes irányból közlekedő gépjárművel való találkozás alkalmával;

2.  mobiltelefonok  használata  vezetés  közben, a « hands free »  típusú berendezéssel  ellátottak kivételével;

3. azon kötelezettség be nem tartása, hogy a közutakon való közlekedés alkalmával használják a hitelesített biztonsági öveket vagy, az esetnek megfelelően, védősisakokat;

4. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 10-20 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

             5. olyan útszakaszon való közlekedés, amelyre behajtani tilos;

6. a megfordulási, a tolatási, a sávváltási vagy az irányváltoztatási manőverre vonatkozó szabályok be nem tartása;

7.  azon  kötelezettség  megszegése,  hogy  napközben  is  használják  a  tompított  fényszórót  az autópályákon, az expressz utakon és az európai utakon (E);

             8. szabálytalan megállás;

9. a távolsági fényszórók szabálytalan használatáért, amikor egy vele azonos irányba közlekedő jármű háta mögött közlekedik;

b) 3 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

1. az autópályák sürgősségi sávján való indokolatlan megállás vagy közlekedés, illetve az expressz vagy európai (E) utak úttestén való megállás;

2. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 21-30 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

3. a megfordulási, a tolatási, a sávváltási vagy az irányváltoztatási manőverre vonatkozó szabályok be nem tartása, amennyiben e cselekedet valamely jármű megkárosodásával vagy más anyagi károkkal járó balesethez vezetett;

4. az előtte közlekedő járműhöz viszonyított megfelelő követési távolság be nem tartása, amennyiben e cselekedet valamely jármű megkárosodásával vagy más anyagi károkkal járó balesethez vezetett;

             5. a villamosmegállók járdaszigeteire szerelt «kikerülés» jelzőtábla jelentésének be nem tartása;

             6. valamely elzárt útkereszteződésbe való behatolás;

             7. szabálytalan várakozásért

             8. a ködfényszórók használata más körülmények között, mint amikor köd van

c) 4 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

             1. a meghibásodott vagy megkárosodott járművek esetében rá háruló kötelezettségek be nem tartása;

             2. a személyi igazolvány, hajtási jogosítvány, forgalmi engedély vagy más okmányok átadásának megtagadása, a forgalmi rendőr kérésére, vagy ha nem engedélyezi a jármű ellenőrzését;

3. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 31-40 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

4. megfelelő fényekkel vagy kivilágítással nem rendelkező gépjárművel éjszaka vagy nappal, ködös időben, dús havazásban vagy záporesőben való közlekedés;

5. valamely gépjármű vezetése vagy pótkocsi vontatása, amennyiben a forgalmi engedély vagy a nyilvántartási  bizonyítvány  helyettesítő  tanúsítványa  közlekedési  jog  nélkül  van  kiállítva  vagy  ennek határideje lejárt;

d) 6 büntetőpont a következő cselekmények elkövetése esetében:

              1. a jármű immobilizálásának vagy műszaki kivizsgálásának megtagadása;

              2. a forgalmat irányító vasúti közeg szabályos jelzéseinek be nem tartása a vasúti átjáróknál;

3. az illető útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség meghaladása 41-50 km/h-val, mely tényt - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítottak meg;

4. olyan jármű vezetése, amely rendszámtábláinak egyike nincs felszerelve, vagy ha azok nem a rendeltetett helyre vannak szerelve;

             5. az autópályák közlekedési irányait elválasztó tiltott övezetben való közlekedés vagy várakozás;

6.  a speciálisan kivitelezettektől és jelzettektől eltérő helyeken való várakozás vagy parkolás az autópályákon;

7. megfordulási vagy tolatási manőver végrehajtása autópályákon, valamint tiltott helyeken, illetve a két  úttestet  elválasztó  középövezeteken  vagy  szigeteken  való  közlekedés  vagy  menetirányváltás  célú
átszelése;

8. a vasúti átjárók övezetében szerelt Sorompó nélküli egyszerű vasúti átjáró; Sorompó nélküli kettős vasúti átjáró vagy Állj jelzőtáblák jelentésének be nem tartása;

9. baloldali kanyarodással végrehajtott menetirányváltás, amennyiben e manőverrel átlépik a forgalmi irányokat elválasztó folytonos útburkolati jelzést;

10. valamely jelzőlámpával irányított útkereszteződésbe való behatolás, amennyiben e cselekmény a forgalom zárolását eredményezi az útkereszteződés belsejében.

        (2) A büntetőpontok nyilvántartási eljárását a szabályzattal állapítják meg.

       109. cikkely  -  (1) A kihágások megállapítását és a szankciók alkalmazását közvetlenül a forgalmi rendőr, Románia államhatár-átkelőinél pedig a határrendőr végzi.

       (2)  A  kihágások  megállapítását  igazolt  műszaki  eszközök  vagy  hitelesített  és  metrológiailag ellenőrzött  műszaki  eszközök  segítségével  is  végzik,  e  tényt  pedig  bejegyzik  a  kihágás-megállapító jegyzőkönyvbe.

       (3) A (2) bekezdésben említett esetekben a járművezető személyazonosságának megállapítása után a jegyzőkönyv megköthető a kihágás elkövetőjének távollétében is, nem lévén szükség a tények tanúk általi megerősítésére, erről pedig megjegyzés teendő a jegyzőkönyvben.

       (4) A kihágást megállapító jegyzőkönyv formáját és tartalmát a szabályzattal állapítják meg.

       (5) A kihágás elkövetője - a jogi személy kivételével - a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított legtöbb 2 munkanapos határidőn belül kifizetheti a törvényben előírt bírság minimumának felét.

       (6) A 20 büntetőpontig terjedő kihágási bírságok esetében a kihágás elkövetője kifizetheti helyben - a ténymegállapító közegnek - a törvényben előírt bírság minimumának felét.

      (7)  A (6)  bekezdésben  említett  helyzetben  a  ténymegállapító  közeg  kibocsátja  a  kihágás elkövetőjének a bírság ellenértékéről szóló nyugtát, amelyben feltünteti a dátumot, a kihágás elkövetőjének család-  és  utónevét,  az  elkövetett  cselekményt,  a  kihágást  megállapító  és  szankcionáló  jogszabályt,  a ténymegállapító  közeg  családnevét,  utónevét  és  aláírását,  nem  lévén  szükség  a  kihágás-megállapító jegyzőkönyv megkötésére, amennyiben nem rendelnek el kihágási mellékbüntetést is.

       (8)  A közúti  forgalomra  vonatkozó bírságokat a törvényszabta körülmények között fizetik ki és  teljes  mértékben  a  helyi  költségvetések  bevételét képezik.

       (9) E sürgősségi rendeletnek a kihágásokra vonatkozó előírásai kiegészítendők a kihágások jogi rendszeréről  szóló,  módosításokkal  és  kiegészítésekkel  a 180/2002.  számú  törvénnyel  jóváhagyott, utólagosan  módosított  és  kiegészített 2/2001.  számú  kormányrendelet  előírásaival,  amennyiben  az  e sürgősségi rendelettel másként nem rendelkeznek.

       110. cikkely – Amennyiben a hajtási jogosítvány címzettjével szemben a Büntető Törvénykönyv 112. cikkelye c)  pontjában előírt biztonsági intézkedést foganatosították, a vezetési jog gyakorlásának felfüggesztését a gépjárművezetői szakma vagy foglalkozás gyakorlásához való jog betiltásának teljes időszakára elrendelik.

       111.  cikkely - (1)  A  hajtási  jogosítványt,  illetve  ennek  helyettesítő  tanúsítványát  a  következő helyzetekben tartják vissza:

             a) legalább 15 büntetőpont összesítése esetében;

b) amennyiben címzettje elkövetett a 85. cikkelyben, a 86. cikkely (2) bekezdésében, a 87. cikkely (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, a 89. cikkely (1) bekezdésében, a 90. cikkely (1) bekezdésében és a 92. cikkely (3) és (5) bekezdésében említett valamely bűncselekményt;

c) a 100. cikkely (3) bekezdésében, a 101. cikkely (3) bekezdésében, a 102. cikkely (3) bekezdésében és a 115. cikkely (1) bekezdésében említett kihágások valamelyikének elkövetése esetén;

              d) amennyiben címzettjét gépjárművek vagy villamosok vezetésére alkalmatlannak nyilvánították;

e) amennyiben benne módosítások, törlések vagy hozzáadások jelei fedezhetők fel, vagy indokolatlan módon más személy birtokában van;

             f) amennyiben érvényességi időszaka lejárt.

       (2)  A  hajtási  jogosítvány  visszatartásánál,  az (1)  bekezdésben  említett  esetekben,  címzettjének kibocsátanak egy közlekedési jogot biztosító vagy nem biztosító helyettesítő tanúsítványt.

       (3)  Az  (1) bekezdés b) pontjában és a  102. cikkely  (3) bekezdése a) -c) említett esetekben a hajtási jogosítvány helyettesítő tanúsítványát közlekedési jog nélkül bocsátják ki.

       (4) Valamely személy halálával vagy testi épségének megkárosításával járó balesetben részt vevő jármű- vagy villamosvezető hajtási jogosítványát a közúti rendőrség tartja vissza, amennyiben a baleset okozója forgalmi szabálysértést követett el, közlekedési jogot biztosító vagy nem biztosító helyettesítő tanúsítványt bocsátva ki, a szbályzatnak megfelelően.

       (5)  A  85. cikkely (1) bekezdése, a  90. cikkely  (1) bekezdése, a  100. cikkely  (3) bekezdésében, a  101. cikkely  (3) bekezdése  és  a  102. cikkely (3) bekezdése e) betűjénél említett  esetekben  a  hajtási  jogosítványt  helyettesítő tanúsítványát 15 napos közlekedési joggal bocsátják ki.

       (6) A (4) bekezdés feltételei között kiadott helyetesítő tanúsítványt, amennyiben vezetési jogot biztosít, meg lehet hosszabítani 30 naponként a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes közúti rendőrség vezetője - a bűnvádi nyomozást végző vagy a bűnvádi kivizsgálást felügyelő ügyész, illetve a bűnügyet vagy a kihágás-megállapító jegyzőkönyv ellen emelt panaszt megoldó bíróság javaslatára, a bűnvádi eljárás  meg nem kezdése vagy annak megszüntetése elrendeléséig, a bűnvádi eljárás teljes időtartama alatt, vagy a bírói határozat jogerőssé és visszavonhatatlanná válásáig.

       (7) A közúti rendőrség vezetőjének a vezetési jog meghosszabbítása tekintetében hozott döntése bármely érdekelt személy által megtámadható az illetékes közigazgatási bíróságon. Az előzetes eljárás nem kötelező.

       112. cikkely - (1) A forgalmi engedélyt vagy a nyilvántartási bizonyítványt, illetve ezek helyettesítő tanúsítványát a közúti rendőrség a következő esetekben tartja vissza:

              a) a jármű nem rendelkezik érvényes időszakos műszaki vizsgával;

              b) nincsenek betartva a veszélyes áruk szállítására vonatkozó építési-műszaki szabályok;

c) a jármű éjjel a hatályos műszaki szabályokban előírt jelző fényszórók vagy lámpák, kivilágító és fényjelző berendezések, fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközök nélkül közlekedik;

d) a jármű jelentősen meghibásodott kivilágító-fényjelző rendszerrel vagy a hitelesítetttól eltérő berendezésekkel közlekedik;

              e) a szolgálati fékrendszere hibás;

              f) a segéd- vagy a várakozási fékrendszere hibás;

              g) kormányzási mechanizmusa az elfogadott határt meghaladón kopott;

h) gumiabroncsai a jármű azonossági könyvében előírtaktól eltérő méretekkel vagy jellemzőkkel rendelkeznek, kordjában vágás vagy szakadás jelei lelhetők fel, illetve a törvényes határt meghaladón
kopottak;

i)  az  illető  jármű típusa tekintetében törvényesen megengedettet meghaladó zajt bocsát ki menet közben vagy várakozás alkalmával;

              j) a motor a törvényesen megengedettet meghaladó kipufogógázt bocsát ki;

k) a pótkocsi csatlakoztató rendszere kihangsúlyozott kopást mutat vagy nem kompatibilis, ami a pótkocsi leválását vagy a szerelvény egyensúlyi állapotból való kimozdulását eredményezheti;

           l) a gépjármű vagy a villamos szélvédőjére, hátsó, illetve oldalablakaira olyan hirdetményeket vagy reklámfeliratokat,  nem  hitelesített  és/vagy  nem  megfelelően  jelzett  fóliákat  vagy  más  kellékeket alkalmaztak, melyek természetüknél fogva korlátozzák vagy tompítják - úgy kívülről, mint belülről - a közlekedés alatti látási viszonyt;

m) a gépjármű frontális és/vagy hátsó részére olyan hirdetményeket, feliratokat vagy reklámokat alkalmaztak, amelyek csökkentik a kivilágító és fényjelző berendezések hatékonyságát, vagy megnehezítik a bejegyzési szám leolvasását;

n) a gépjármű hangsúlyozott üzemanyag- vagy kenőanyagvesztést mutat;

o)  a rendszámtáblák nem felelnek meg a standardnak, vagy a hitelesítetttól eltérő kivilágítási rendszerrel vannak ellátva;

p) a forgalmi engedélyben vagy a nyilvántartási bizonyítványban szereplő adatok nem egyeznek a jármű műszaki jellemzőivel;

             r) a jármű nem volt törölve a forgalomból az e sürgősségi rendeletben előírt esetekben;

s)  forgalmi balesettel harmadik feleknek okozott károk tekintetében a jármű nem rendelkezik a törvény szerinti polgári felelősségbiztosítással;

t)  a  jármű bírlalója nem váltotta be a forgalmi engedélyt vagy a nyilvántartási bizonyítványt, a törvényi előírásoknak megfelelően;

             u) a járműre nem szerelték fel egyik rendszámtábláját;

             v) a jármű karosszériájából elemek hiányoznak, vagy ezek súlyos mértékben megrongálódtak;

x) a hatályos szabályozásokban előírt kötelező felszereltség hiánya a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében végzett gyakorlati felkészítésre szánt gépjárművek esetében.

       (2) Az (1) bekezdés b), c), e), g), k), o), p), r) és s) pontja esetében - a forgalmi engedély vagy a nyilvántartási bizonyítvány visszatartásakor - a közúti rendőr a járművezetőnek egy közlekedési jogot nem biztosító helyettesítő tanúsítványt, az (1) bekezdés a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) és x) pontja esetében pedig egy 15 napos közlekedési jogot biztosító helyettesítő tanúsítványt bocsát ki.

       (3)  Az (1)  bekezdés  b),  o),  p),  r)  és  s)  pontjában  említett  esetekben  a  forgalmi  engedély visszatartásával egyidejűleg a közúti rendőr visszavonja a rendszámtáblákat is.

       (4)  A forgalmi engedélyt vagy a nyilvántartási bizonyítványt és a rendszámtáblákat  - kivéve a standardoknak nem megfelelőket  - a közúti rendőrség visszaszolgáltatja a jármű tulajdonosának vagy használójának,  mihelyt  ezek  bizonyítékot  mutatnak  be  afelől,  hogy  megszűnt  a  dokumentumok visszatartására vezető ok, az e szabályzatban előírt feltételek között.

       113. cikkely -  (1) A hajtási jogosítványt visszaadják a címzettnek:

             a) a felfüggesztési időszak lejártakor,

             b) hatályát vesztette

             c) a Büntető Törvénykönyv 112. cikkelye c) pontjában előírt biztonsági intézkedés megszűnésekor,

d) hatályát vesztette;

e) a vádlott felmentését vagy a kihágást megállapító jegyzőkönyv érvénytelenítését elrendelő jogerős bírói határozat alapján;

f) a hajtási jogosítvány 97. cikkely (4) bekezdése szerinti visszavonásának elrendelését előidéző okok megszűnésekor, mely tényt törvényszéki orvostani okmánnyal igazolják.

        (11) Egy külföldi hatóság által kiadott jogosítvány címzettje, akinek felfüggesztették a vezetési jogát, kérheti a tett helye szerint illetékes rendőrség vezetőjétől a jogosítvány visszaszolgáltatását, a felfüggesztés lejárta előtt, egy munka nappal azelőtt, hogy elhagyná Romániát.

        (12) Az (11) bekezdésben leírt esetben, a Román Rendőrség Országos Főkapitánysága közli a jogosítványt kiadó hatósággal a megállapított büntetést.

       (2) A hajtási jogosítványt a szabályzattal megállapított feltételek között szolgáltatja vissza a közúti rendőrség.

       114. cikkely - (1) A hajtási jogosítvány érvénytelenítését a következő esetekben rendelik el:

             a) a hajtási jogosítvány címzettjét jogerőssé vált bírói határozattal elítélték olyan bűncselekményért, amely egy személy megölésével vagy testi épségének megkárosításával járt, és azt a forgalmi szabályok be nem tartása nyomán követték el;

             b) a hajtási jogosítvány címzettjét jogerőssé vált bírói határozattal elítélték a 85. cikkelyben, a 86. cikkelyely (2) bekezdésében, a 87. cikkelyely (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, a 89. cikkelyely (1) és (2) bekezdésében, a 90. cikkelyely (1) bekezdésében és a 92. cikkelyely-nél felsorolt bűncselekményekért;

c) hatályát vesztette.

d)  a  hajtási  jogosítvány  címzettje  ellen  elrendelték -  jogerőssé  vált  bírói  határozattal -  a gépjárművezetői szakma vagy foglalkozás gyakorlásának a Büntető Törvénykönyv  64. cikkelye c) pontja szerinti betiltásából álló mellékbüntetést;

e) a hajtási jogosítványt a törvényes szabályok megszegésével szerezték, mely tényt az illetékes bíróság állapított meg.

f) a jogosítványt olyan időben szerezték meg, amikor a címzettje ellen bűnvádi kivizsgálás vagy eljárás folyt, forgalmi bűncselekmények elkövetéséért, ha a címzett végleges bírósági itéletet kapott.

       (2) A hajtási jogosítványt érvénytelentik a címzett elhalálozása esetén is.

       (3) A hajtási jogosítvány érvénytelenítési eljárása a szabályzattal állapítandó meg.

       115. cikkely - (1) A vezetési jog felfüggesztését vagy a hajtási jogosítvány érvénytelenítését a Román Rendőr-főfelügyelőség keretében működő közúti rendőrség végzi abban az esetben is, ha címzettje ellen más állam területén elkövetett cselekmény miatt ilyen intézkedést valamely illetékes külföldi hatóság határozott, a motorral ellátott járművek vezetési joga megtiltásának nemzetközi következményeiről szóló, 1976. június 3-án Brüsszelben elfogadott, Románia által a 126/1997. számú törvénnyel ratifikált európai egyezményben megállapított feltételek között.

(2) Valamely jármű vezetési jogának felfüggesztésére vagy a hajtási jogosítvány érvénytelenítésére vonatkozó határozatot az intézkedést elrendelő közúti rendőrség közli a címzettel.

       116. cikkely - (1) Az a személy, akinek a hajtási jogosítványát a 114. cikkely (1) bekezdésében és a 115. cikkely (1) bekezdésében említett valamely cselekményért elítélő bírói határozat jogerőre emelkedése nyomán érvénytelenítették, új hajtási jogosítvány megszerzését célzó vizsgára jelentkezhet az előző jogosítványa szerinti valamennyi kategória tekintetében, amennyiben:

a) eltelt 6 hónap a bűnügyi pénzbírság kifizetésétől vagy a szabadságvesztéses rendszerű, illetve a munkahelyen letöltendő büntetés végrehajtásától;

b) eltelt  egy év a megkegyelmezéstől vagy a büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztését, illetve   a   felügyelet   alatti   büntetés-végrehajtás   felfüggesztését   elrendelő   bírói   határozat   jogerőre emelkedésének időpontjától;

              c) közkegyelemben részesült;

d) a gépjárművezetői szakma vagy foglalkozás folytatási jogának  - a Büntetőtörvénykönyv  64. cikkelyének c) pontjában említett - megtiltása lejárt vagy visszavonták.

       (2) Azon személy esetében, akinek hajtási jogosítványát az e sürgősségi rendelet hatálybalépése előtt, a  vezetési  jog  gyakorlásának  felfüggesztésével  járó  valamely  cselekmény -  a  hajtási  jogosítvány visszaszolgáltatásától   számított 6  hónapos  időintervallumon  belüli -  elkövetése   következtében érvénytelenítették,  jelentkezhet  a  hajtási  jogosítvány  újbóli  megszerzése  céljából  szervezett  vizsgára,  a közigazgatási intézkedés alkalmazásának időpontjától nem lévén szükség valamely határidő elteltére.

       (3) Annak érdekében, hogy egy új hajtási jogosítvány elnyerése céljából vizsgán jelentkezhessen, az (1) és (2) bekezdésben említett helyzetek valamelyikében található személynek tanúsítania kell, hogy:

             a) egészségügyi szempontból alkalmas;

b) nem volt elítélve - jogerőre emelkedett bírói határozattal - a 24. cikkely (6) bekezdésében említett bűncselekmények valamelyikéért, kivéve azokat az eseteket, amelyekben fennállt az (1) bekezdésben említett helyzetek egyike.

       117. cikkely - (1) Egy jármű immobilizálását a közúti rendőr rendeli el a következő cselekmények valamelyikének a járművezető általi elkövetése esetén:

a) valamely be nem jegyzett vagy nyilvántartásba nem vett, illetve hamis rendszámmal ellátott vagy rendszámtábla nélküli jármű vezetése;

b) olyan jármű vezetése, amelynek műszaki állapota súlyosan veszélyezteti a forgalom biztonságát, rongálja a közutat vagy negatívan befolyásolja a környezetet;

c)  valamely jármű vezetése a veszélyes árukat szállító, illetve a túlméretezett és/vagy túlsúlyos járművekre vonatkozó szabályok megszegésével;

d)  olyan  gépjármű  vezetése,  amelyről  adatok  léteznek,  vagy  annak  gyanúja,  hogy  valamely bűncselekmény tárgyát képezi;

             e) megtagadja igazolni magát;

f) szeszes italok, kábító anyagok és készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek befolyása alatt van, a jármű vezetését pedig nem tudja biztosítani más személy;

             g) nem tartja be a törvényben előírt vezetési és pihenési időszakokat.

       (2) Valamely jármű immobilizálását elrendelik abban az esetben is, ha ennek vezetője vagy valamely utasa bűnügyi természetű cselekményt követ el, vagy bűncselekmény elkövetéséért üldözve van.

       (3) A kényszerleállítás vagy az immobilizálás végrehajtása érdekében - az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben - a közúti rendőrség hitelesített speciális berendezéseket alkalmazhat.

       (4) A járművek (1) és (2) bekezdésben említett helyzetekben történő immobilizálásának eljárását a szabályzattal állapítják meg.

 

VIII. FEJEZET

A kihágást-megállapító jegyzőkönyv megóvásának módozatai

 

       118. cikkely - (1) A kihágás-megállapító jegyzőkönyv ellen a közléstől számított 15 napos határidőn belül kifogást lehet emelni a cselekmény megállapítási helye szerint illetékes bíróságnál.

       (2) A kifogás felfüggeszti a bírságok és a kihágási mellékbüntetések végrehajtását annak iktatási időpontjától a bírói határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig.

       (3) Az óvást igazoló másolatot, amit az (1) bekezdés által pontosított időn belül tettek le, a kihágást elkövető bemutatja annál a rendőr egységnél, ahol a kihágást megállapító rendőr tevékenykedik, ahol nyílvántartásba veszik és visszaszolgáltatják a jogosítványt.

       (4)  Amennyiben a bíróság végleges itélettel elrendeli az óvás elvetését, a kihágást elkövető köteles 15 napon belül leadni a jogosítványát annál a rendőr egységnél, amelynél nyílvántartják.

       (5) Amennyiben a kihágást elkövető indokolatlanúl elmulasztja az előírt időn belüli jelentkezést a rendőrségen, a felfüggesztést időtartamát megtoldják 30 nappal.

       119. cikkely - Amennyiben valamely gépjármű- vagy villamosvezető cselekménye forgalmi balesetet eredményezett, az ügy elbírálásával megbízott bíróság megidézi a ténymegállapító közeg hovatartozása szerinti rendőrségi egységet, az eseményben érintett feleket és a biztosítási társaságot.

       120. cikkely - (1) A közlésétől vagy, az esetnek megfelelően, a panaszt visszautasító bírói határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napos határidőn belül meg nem óvott jegyzőkönyv – minden más formaság nélkül - végrehajtható okiratot képez.

        (2) Az idegen állampolgárok vagy a külföldi lakhelyű román állampolgárok végrehajthatóvá vált jegyzőkönyveit a tett színhelye szerint illetékes közúti rendőrség közli - végrehajtás céljából - a Román Rendőr-főfelügyelőséggel.

       (3)  A  Román  Rendőr-főfelügyelőség  keretében  működő  közúti  rendőrség  írásban  közli -  a végrehajthatóvá  válás  értesítésétől  számított  legtöbb 6  hónapon  belül -  a  Román  Határrendőrségi Főfelügyelőséggel  a  kihágás  elkövetőjének  család-  és  utónevét,  az  útlevele  és  a  kihágás-megállapító jegyzőkönyv számát, valamint a tartozott  összeget,  nyilvántartásba-vételük  és  a  szabálysértő  Románia területére való behatolásának feltételhez kötése érdekében.

       121. cikkely - (1) hatályát vesztette.

       (2)  A  kihágási  mellékbüntetés  végrehajtásának  elévülési  határideje  egybeesik  a  kihágási főszankcióéval.

 

IX. FEJEZET

Egyes minisztériumok és más közigazgatási hatóságok feladatköre

 

       122. cikkely - A Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium feladatköre a következő:

a) intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy az általa kezelt utak állandó jelleggel jó műszaki állapotban legyenek;

b) intézkedéseket foganatosít - a hatályos szabványok betartásával - az ügykezelésében levő közutak jelzőeszközeinek, valamint forgalombiztonsági berendezéseinek felszerelése, alkalmazása és karbantartása érdekében;

c) engedélyezi a munkálatokat az általa kezelt utak biztonsági és védelmi övezetében, ellenőrzi ezek kivitelezését és a megállapított határidők betartását;

d) megállapítja a járművek felszereléseinek, pótalkatrészeinek és üzemelési anyagainak műszaki feltételeit és homologálási, illetve igazolási módszertanát;

e)  engedélyezi  az  időszakos  műszaki  vizsgálatokat  végző  állomások  létesítését  és  működését, felügyeli és ellenőrzi ezek tevékenységét, és attesztálja az időszakos műszaki vizsgálatot végző személyzetet;

f) módszertani szabályokat állapít meg, és megszervezi a gyakorlati és elméleti oktatók felkészítését, vizsgáztatását  és  attesztálását  a  hajtási  jogosítvány  elnyerése  érdekében  történő  felkészítés  területén,  a törvény feltételei között;

g) megállapítja a járművek közúti forgalmi szempontból való homologálásának, időszakos műszaki vizsgálatának, hitelességigazolásának, azonosításának, illetve forgalomban történő műszaki vizsgálatának technikai és metodológiai feltételeit;

             h) engedélyezi a gépjármű- és villamosvezetőket felkészítő iskolák létesítését és működését;

i) megállapítja a közúti szállítás szervezésére és lebonyolítására vonatkozó kötelező szabályokat, és ellenőrzi ezek betartását;

             j) sajátos szabályozásokat dolgoz ki a közúti szállítás terén;

             k) járműveket homologál a forgalomra;

l)   igazolja   és/vagy  homologálja  a  hazai  gyártású  vagy  importált  járművek  felszereléseit, pótalkatrészeit és üzemeltetési anyagait;

m) engedélyezi azon gazdasági vállalkozókat,  akik  a  járművek  tekintetében  javítási,  beállítási, szerkezet-módosítási, újjáépítési és bontási tevékenységeket bonyolítanak le;

n) biztosítja  a  közúti  járművek - bejegyzés célú  - hitelesség-igazolásának vagy azonosításának

végrehajtását;

             o) biztosítja a közúti járművek azonossági könyvének kibocsátását;

p) metodológiai szabályokat állapít meg, és megszervezi a gépjárművezetők - szakmai igazolványok elnyerése érdekében történő - felkészítését és vizsgáztatását.

q) kidolgozza a törvény értelmében a szabályokat a gépjármű és villamos vezetéséhez szükséges pszichológiai képességre vonatkozólag.

       123. cikkely - A Honvédelmi Minisztérium feladatköre a következő:

a)  irányítja,  felügyeli  és  ellenőrzi  a  hozzá  tartozó  járművek közúti közlekedését, és ellenőrzi a forgalmi szabályoknak az alárendeltségében levő gépjárművezetők általi betartását;

b) együttműködik a közúti rendőrséggel a hivatalos katonai oszlopok, valamint a saját parkjában levő járművek kísérésének megvalósításában;

             c) bejegyzi és nyilvántartja a saját parkjában levő járműveket;

d)  felkészíti  az  alárendeltségében  levő  személyzetet  a  minisztérium  járműveinek  vezetésére,  és engedélyezi a saját rendszeréhez tartozó gépjárművezetők - hajtási jogosítvány elnyerése célú - felkészítését végző iskolák tanszemélyzetét;

e)  megszervezi  és  elvégzi  az  alárendeltségében  levő  egységek  járműveinek  időszakos  műszaki vizsgálatát;

f) a Közigazgatási és Belügyminisztériummal együtt szabályokat dolgoz ki a saját parkjához tartozó speciális harci járművek közúti közlekedésének feltételeire vonatkozóan;

g)  a  Közigazgatási  és  Belügyminisztériummal  együtt  szabályokat  dolgoz  ki  a  Honvédelmi Minisztérium gépjárművei közlekedésének ellenőrzésére és a katonai oszlopok kíséretére vonatkozóan.

       124. cikkely – Az Oktatási és Kutatási Minisztérium feladatköre a következő:

              a) a tanterv révén biztosítja az óvodások és tanulók közlekedésre való nevelését;

b) biztosítja a hallgatók  - hajtási jogosítvány elnyerése célú - felkészítését szakosodott oktatási intézmények keretében;

c)  a  tanfelügyelőségek  révén  irányítja,  egybehangolja  és  ellenőrzi  az  oktatási  intézményekben lebonyolított  közúti  nevelési  tevékenységet,  ideértve  az  ilyen  tevékenységekre  kijelölt  tanszemélyzet felkészítését és továbbképzését is;

d) biztosítja a didaktikai anyagot a közlekedési nevelési laboratóriumok és a saját közlekedési iskolaparkok számára.

       125. cikkely - Az Egészségügyi Minisztérium feladatköre a következő:

a) szabályokat dolgoz ki a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében szervezendő vizsgára jelentkezők és a járművezetők orvosi kivizsgálására;

b) megállapítja az egészségügyi egységek által az egészségi okokból bekövetkező forgalmi balesetek megelőzésére foganatosítandó intézkedéseket;

c)  szabályokat  dolgoz  ki  az  orvosi  és  pszichológiai  kivizsgálásra,  a  biológiai  próbák alkoholmeghatározás  célú - vételére  és  elemzésére,  a  járművezető  viselkedését  befolyásolható  kábító anyagok és készítmények, illetve ilyen hatású gyógyszerek fogyasztásának megállapítására;

d) megállapítja a járművezetés tekintetében ellenjavallott gyógyszerek göngyölegén feltüntetendő megkülönböztető jelt;

 e) megállapítja és igazolja az elsősegélynyújtási egészségügyi készlet tartalmát.

       126. cikkely - A Biztosítás-felügyeleti Bizottság, a közúti rendőrséggel együtt kidolgozzák a közúti megelőzési programokat, és irányítják, egybehangolják és ellenőrzik ezek alkalmazási módját. E programok lefolytatásához  szükséges  alapokat  a  Biztosítás-felügyeleti  Bizottság  az  engedélyezett  biztosítási társaságokkal együtt biztosítja.

       127. cikkely – (1) A közúti forgalombiztonság egységes és multidiszciplináris stratégiájának egybehangolása céljából a Kormány alárendeltségében Közúti Forgalombiztonsági Tárcaközi Tanács működik.

       (2) A Közúti Forgalombiztonsági Tárcaközi Tanács feladatköre kormány-határozattal állapítandó meg.

       128. cikkely - (1) A helyi közigazgatási hatóságok feladatköre a következő:

a) intézkedéseket foganatosítanak az általuk kezelt utak megfelelő műszaki állapotban tartására és kivilágítására, a törvény szerint;

b)  intézkedéseket  foganatosítanak  a  közúti  jelzőeszközök  és  a  forgalombiztonsági  felszerelések hatályos szabványoknak megfelelő felszerelése, alkalmazása és karbantartása tekintetében, vezetve ezek nyilvántartását;

c) a közúti rendőrség véleményezésével elkészítik és aktualizálják a városok forgalomszervezési tervrajzait,   és   intézkedéseket   foganatosítanak   a   forgalom   gördülékenységének   és   biztonságának biztosításához,  valamint  a  szennyező  kibocsátások  szintjének  csökkentéséhez  szükséges  munkálatok kivitelezése érdekében;

d) behatolási és forgalmi, várakozási és parkolási rendszerre vonatkozó szabályokat állapítanak meg különböző járművek tekintetében, a közúti rendőrség véleményezésével;

e)  a  közúti  rendőrség  véleményezésével  intézkedéseket  foganatosítanak  járdák  és  mellékutak berendezésére a gyalogosok, az állati vontatású járművek, a traktorok számára, valamint kerékpársávok és kizárólag tömegszállításra szánt sávok berendezésére az általuk kezelt utak esetében;

f)  nyilvántartásba  veszik  a  bejegyzési  kötelezettség  alól  mentesülő  járműveket, és vezetik ezek jegyzékét;

g) intézkedéseket foganatosítanak a közúti forgalomra műszaki szempontból alkalmatlanná vált, a közterületen  elhagyott  gépjárművek,  pótkocsik,  karosszériák  vagy  alegységek  elvitelére  és  speciálisan berendezetett felületeken való raktározására;

h)  intézkedéseket  foganatosítanak  olyan  állati  vontatású  járműveknek  szükséges  felületek biztosítására, amelyek a számukra tiltott közutakon közlekednek;

i) támogatják az Oktatási és Kutatási Minisztérium és a Közigazgatási és Belügyminisztérium által a tanulók forgalmi nevelése tekintetében szervezett tevékenységeket.

       (2) A helységek rendezésére, a forgalom, valamint a helységeken belüli és kívüli utak szabályozására vonatkozóan a helyi közigazgatási hatóságok által  kidolgozott  tervezeteket  a  megyei,  illetve  Bukarest municípiumi közúti rendőrség vezetője vagy, az esetnek megfelelően, a Román Rendőr-főfelügyelőség vezetője véleményezi.

       129.  cikkely - (1)  A Közigazgatási  és  Belügyminisztérium  és  a  helyi  közigazgatási  hatóságok intézkedéseket foganatosítanak a forgalmi szabályoknak a közutakat igénybe vevő valamennyi személy általi megismerésére, mely célból az évi tervezetekben előirányozzák a szükséges alapokat.

       (2) Az óvodai, az alapfokú és a középfokú oktatás alsó tagozatának alsó szakaszát képviselő oktatási intézményekben az iskolai év folyamán legalább heti egy forgalmi nevelési órát tartanak.

       (3) A tömegtájékoztatási eszközök támogathatják a Közigazgatási és Belügyminisztériumnak és a helyi közigazgatási hatóságoknak a közúti forgalmi szabályok ismertetésére irányuló akcióit.

       (4) A Román Rendőr-főfelügyelőség keretében működő közúti rendőrség részt vesz az Egyesült Nemzetek Szövetségének Európai Gazdasági Bizottsága által megállapított forgalmi biztonsági programok teljesítésében.

       130.  cikkely - Az óvodai, az alapfokú és a középfokú oktatás alsó tagozatának alsó szakaszát képviselő  oktatási  intézmények  keretében  szervezett  forgalmi  nevelési  órákat  az  oktatási  és  kutatási miniszternek  és  a  közigazgatási  és  belügyminiszternek  a  Monitorul  Oficial  al  României  I.  Részében közzéteendő együttes rendeletével jóváhagyott tantervnek megfelelően bonyolítják le.

 

 

 

X. FEJEZET

Záró rendelkezések

 

       131. cikkely - A közúti balesetek megelőzését célzó tevékenysége során a közúti rendőrség szakmai egyesületek  és  gépjárművezetők támogatásához fordulhat, akik beleegyeznek e tevékenységekben való önkéntes részvételbe, a törvény szerint.

       132. cikkely - A forgalmi nevelési kampányok és tevékenységek támogatására a Közigazgatási és Belügyminisztérium költségvetésében évente alapokat irányoznak elő.

       133. cikkely - (1) A jelzőtáblák, az útburkolati jelek és a világító jelzések mintáját, valamint a közúti rendőrök jelzéseit az e sürgősségi rendelet elválaszthatatlan részét képező melléklet tünteti fel.

       (2) Az (1) bekezdésben említett melléklet a Románia által részes félként aláírt tárgyköri nemzetközi megállapodások és egyezmények módosításai és kiegészítései alapján kormányhatározattal módosítható és kiegészíthető.

       134. cikkely - (1) E sürgősségi rendeletet 2003. február 1-jei kezdettel        alkalmazzák.  Ugyanazon időpontban a közúti forgalomról szóló, a Hivatalos Közlöny I. Részének 1984. június 28-i 49. számában újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 328/1966. számú dekrétum, valamint az e sürgősségi rendelettel ellentétes bármely rendelkezés hatályát veszti.

       (2) A közzététel időpontjától számított 30 napos határidőn belül a Közigazgatási  és Belügyminisztérium  szabályzatot dolgoz ki a jelen sürgősségi rendelet alkalmazására, amely kormányhatározattal hagyandó jóvá.

       135. cikkely - Az e sürgősségi rendeletet jóváhagyó törvénynek a Monitorul Oficial al României I. Részében  való  közzétételétől  számított 90  napos  határidőn  belül  a  Kormány,  a  Közigazgatási  és Belügyminisztérium  javaslatára,  kibocsátja  a  közúti  forgalomról  szóló 195/2002.  számú  sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, e sürgősségi rendeletben szabályzatnak  nevezett  Szabályzat jóváhagyásáról tárgyú 85/2003. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot, amelyet közzétesznek a Monitorul Oficial al României I. Részében.

       136. cikkely - Az e sürgősségi rendeletet jóváhagyó törvénynek a Monitorul Oficial al României I. Részében való közzétételétől számított 90 napos határidőn belül a közúti forgalom területén feladatkörrel rendelkező minisztériumok kidolgozzák, jóváhagyják és közzéteszik a Monitorul Oficial al României I. Részében az e sürgősségi rendelet alkalmazási szabályait, az alábbiak szerint:

a) a Közigazgatási és Belügyminisztérium, a 23. cikkely (32) és (33) és a 66. cikkely (34) bekezdésének előírásai tekintetében;

b)  a  Szállítási,  Építkezési  és  Turisztikai  Minisztérium  40. cikkely (4)  bekezdésének  előírásai tekintetében;

c) a Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium és a Közigazgatási és Belügyminisztérium a 9. cikkely (2) bekezdésének és a 14. cikkely (2) bekezdésének előírásai tekintetében;

             d) az Egészségügyi Minisztérium a 22. cikkely (2) bekezdésének, a 87. cikkely (3) bekezdésének, a 88. cikkely (1) bekezdésének és a 125. cikkely (1) bekezdése a) pontjának előírásai tekintetében;

e) az Egészségügyi Minisztérium és a Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium a 22. cikkely (4) és (6)  bekezdéseinek  előírásai tekintetében

f)  a Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium, az Oktatási és Kutatási Minisztérium és a Közigazgatási és Belügyminisztérium a 23. cikkely (5) és (8) bekezdésének előírásai tekintetében;

g) a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Belügyminisztérium a  123. cikkely f) és g) pontjának előírásai tekintetében;

h) az Oktatási és Kutatási Minisztérium és a Közigazgatási és Belügyminisztérium a 130. cikkely előírásai tekintetében.

       137. cikkely - A melléklet e sürgősségi rendelet elválaszthatatlan részét képezi.

 

I jegyzet:

Az alábbiakban közzétett szöveg a közúti forgalomról szóló 195/2002. számú Sűrgősségi Kormányrendeletet jóváhagyó 49/2006. számú törvény II. cikkelye, mely nem volt belefoglalva a 195/2002. számú sűrgősségi kormányrendelet újraközzétett formájába:

„II. cikkely- E törvény a Monitorul Oficial al Romániei I. Részében való közzétételének idopontjától számított 6 hónapos határidőn belül lép hatályba.

III. cikkely. A 195/2002-es számú Sűrgősségi Kormányrendelet a jelen törvény által hozott módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközlik Monitorul Oficial al Romániei I. Részében, újraszámozva".

A 75. cikkely, a 79 cikkely (2) bekezdése , a 80. cikkely (2) bekezdése, a 801 cikkely, a 81 cikkely (3) bekezdése és a 93 cikkely, úgy ahogy a jelen rendeletben megtalálhatók, csak a békés baleset megállapodást lehetővé tevő törvény megjelenésekor lépnek érvénybe.